Wirtualne Muzea Małopolski

Ogłoszenie o konkursie – Znak sprawy: ZPA-271-9-1/13

Konkurs na Koncepcję interpretacji graficznej działu portalu „Wirtualne Muzea Małopolski” dla projektu “Wirtualne Muzea Małopolski” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Ogłoszenie wyników konkursu

Data zamieszczenia: 13.05.2013


Informacja o terminie ogłoszenia wyników konkursu

Data zamieszczenia: 09.05.2013


Zmiana ogłoszenia o konkursie

Zawiadomienie dot. spełnienia warunków udziału w konkursie oraz Zaproszenie do składania prac konkursowych

Data zamieszczenia: 4.04.2013


Zmiana ogłoszenia o konkursie

Wydłużenie terminu udostępnienia Regulaminu Konkursu

Data zamieszczenia: 21.03.2013


Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu konkursu:
Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu konkursu
Zał. A do zał. nr 1 Skrótowe teksty prezentacji tematycznych
Zał. B do zał. nr 1 Prezentacje tematyczne
Zał. C do zał. nr 1 Formularz do częsci opisowej
Zał. D do zał. nr 1 Koncepcja_portalu
Zał. nr 2 Zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej stanowiącego przedmiot zamówienia udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki
Zał. nr 3 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (wersja edytowalna)
Zał. nr 4A Formularz oświadczenia o spełnianiu wymagań (warunków udziału) w konkursie
Zał. nr 4B Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Zał. nr 4C Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (do wypełnienia przez osobę fizyczną)
Zał. nr 4D Formularz Wykaz wykonywanychwykonanych zamówień
Zał. 4E Oświadczenie o pozostawaniu w grupie kapitałowej
Zał. nr 5 Formularz karty identyfikacyjnej Uczestnika konkursu do pracy konkursowej
Zał. nr 6 Istotne postanowienia umowy dotyczące zamówienia udzielanego w trybie z wolnej ręki

Data zamieszczenia: 05.03.2013