Rozwój

Bardzo Młoda Kultura

MŁODZI TO NIE TYLKO ODBIORCY KULTURY. TO TAKŻE JEJ WSPÓŁTWÓRCY

Bardzo Młoda Kultura 2019–2021 – Małopolska

W 2019 roku zostaliśmy po raz kolejny małopolskim operatorem programu „Bardzo Młoda Kultura”. W ramach programu wzmacniamy i rozbudowujemy wielostronne sieci współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce. Współdziałamy z uczestnikami programu i partnerami instytucjonalnymi w taki sposób, by umożliwiać i tworzyć jak najlepsze warunki do tworzenia nowoczesnych przedsięwzięć edukacyjnych, które wspierają dzieci i młodzież w procesach kształtowania relacji ze społeczeństwem, a także uczą krytycznego myślenia i namysłu nad funkcjonowaniem człowieka w świecie i we własnym otoczeniu. Chcemy wspólnie tworzyć mądrą edukację kulturową i łączyć edukację szkolną z aktywnością pozaszkolną, projektując działania razem z dziećmi i młodzieżą, tak by młodzi ludzie byli nie tylko widzami i odbiorcami, ale też czynnymi uczestnikami i współtwórcami tych działań. Zależy nam, by kultura stała się narzędziem ekspresji oraz refleksji nad światem i przestrzenią dla dialogu – ponad podziałami pokoleniowymi.

Więcej o tym, co robimy w ramach programu: www.bmk.mik.krakow.pl

„Bardzo Młoda Kultura” to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury. Jego zadaniem jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury. „Program ma budować system, w którym kultura jest narzędziem do kształtowania ważnych społecznie umiejętności i postaw, w szczególności związanych ze współpracą, kompetencjami komunikacyjnymi, kreatywnością i innowacyjnością w działaniu.” Więcej informacji o celach i założeniach programu znajduje się na stronie Narodowego Centrum Kultury.

 

Wstecz Dalej

SYNAPSY – program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce

Sposób, w jaki prowadzimy w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie program BMK Małopolska, został wypracowany na podstawie naszych wcześniejszych doświadczeń w pracy edukacyjnej i animacyjnej. Były to m.in. trzyletnia pilotażowa edycja programu rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce „Synapsy” (2016-2018) oraz laboratoryjna praca w ramach projektu „Synapsy. Edukacja i Kultura” (2019).

„SYNAPSY” to wielopoziomowy program wspierania edukacji kulturowej stworzony z myślą o nauczyciel(k)ach i animator(k)ach kultury oraz odbiorc(zyni)ach ich działań. Wspólnie tworzymy nowoczesną edukację kulturową, łącząc edukację szkolną z aktywnością pozaszkolną, projektując działania skierowane do dzieci i młodzieży, w których młody człowiek jest nie tylko widzem i odbiorcą, lecz także czynnym uczestnikiem i współtwórcą.
W ramach SYNAPS prowadziliśmy działania informacyjne i sieciujące, zorganizowaliśmy kurs warsztatowy dla nauczycieli i animatorów, konkurs na realizację lokalnych projektów, prowadziliśmy diagnozę i ewaluację. W 2016 roku powstała platforma www.synapsy.malopolska.pl, na której, oprócz szerszych informacji o programie, znajdą Państwo też materiały edukacyjne.

Rozwój