Refleksja

Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości

Projekt zakładał wymianę międzyinstytucjonalną oraz wymianę dobrych praktyk w zakresie zarządzania kulturą i budowania strategii przez polskie i norweskie instytucje związane z systemem bibliotecznym.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

  1. Cykl czterech trzydniowych warsztatów budowania strategii działania dla instytucji kultury – w warsztatach wzięli udział przedstawiciele wojewódzkich bibliotek publicznych, trzech regionalnych bibliotek z Norwegii, a także instytucji kluczowych we wdrażaniu wypracowanych strategii. 
  2. Konsultacje online – uczestnicy warsztatów mieli możliwość skonsultowania się przez blog i forum z polskimi i norweskimi ekspertami (m.in. ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, norweskiego Państwowego Centrum Archiwów, Bibliotek i Muzeów). Konsultacje trwały od początku prac nad strategiami aż do momentu ich wdrażania, czyli przez 12 miesięcy.
  3. Wizyta studyjna w Norwegii – jej celem było zapoznanie przedstawicieli bibliotek wojewódzkich ze sposobami wdrażania strategii przez biblioteki norweskie. Podczas wizyt w bibliotekach i innych instytucjach kultury, spotkań z menedżerami tych miejsc oraz aktywnych zajęć uczestnicy poznali m.in. różne metody badania potrzeb użytkowników, tworzenia atrakcyjnej oferty kulturalnej oraz promocji i ewaluacji działań.
  4. Podręcznik planowania strategicznego dla instytucji kultury – Małopolski Instytut Kultury wydał (w 4000 egzemplarzy) podręcznik Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury.
  5. Konferencja podsumowująca projekt – przeznaczona dla uczestników projektu, przedstawicieli najważniejszych instytucji kultury, władz centralnych i regionalnych oraz mediów – była okazją do zaprezentowania strategii wojewódzkich bibliotek publicznych oraz podręcznika planowania strategicznego.

Projekt był realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wraz z partnerami:

  • Małopolskim Instytutem Kultury,
  • Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych,
  • Biblioteką Narodową w Norwegii,
  • norweskimi bibliotekami: Buskerud, Akershus, Vestfold.

Refleksja