Aktualności

Plan rozwoju Domu Kultury „Dorożkarnia” w Warszawie

Małopolski Instytut Kultury został zaproszony przez „Dorożkarnię” (niezwykle ciekawe miejsce na warszawskich Siekierkach) do współpracy w przy tworzeniu kilkuletniego planu rozwoju.

Planowanie strategiczne odbywa się tu partycypacyjnie – z udziałem wszystkich pracowników. Program „Zdziałaj dla siebie” realizuje tam trzy spotkania robocze z zespołem. Ich celem jest przeprowadzenie diagnozy instytucji i jej otoczenia oraz wyłonienie celów strategicznych. Ostatnim etapem pracy jest redakcja planu (ostateczny kształt nada dokumentowi zespół redakcyjny złożony z pracowników domu kultury) oraz jego akceptacja przez dyrekcję i cały zespół. Proces strategicznego planowania w „Dorożkarni” ze strony MIK-u wspierają Anna Miodyńska i Sebastian Wacięga.

Z doświadczeń dotychczasowej współpracy MIK-u z instytucjami kultury (lata 2009–2012) w zakresie analizy i planowania strategicznego w instytucjach kultury wynika, że partycypacyjne planowanie strategiczne (tj. planowanie z szerokim udziałem pracowników) nie musi prowadzić każdorazowo do powstania dokumentu strategicznego. Zespołowa praca może również posłużyć do namysłu nad takimi elementami działania instytucji, jak:

  • zidentyfikowanie przez zespół najsłabszych i najsilniejszych stron działania instytucji,
  • analiza relacji z odbiorcami i współpracownikami instytucji,
  • rozpoznanie obiecujących obszarów i kierunków działań wymagających bliższego zbadania,
  • wspólna refleksja nad długofalową misją instytucji – jej aktualnością i sposobem realizacji.

  • W każdym wypadku już sama praca zespołowa może prowadzić do większego zaangażowania pracowników nie tylko na własnym stanowisku pracy, a ich obserwacje, doświadczenia i pomysły mogą przyczynić się do usprawnienia działalności całej instytucji.