Zapewnienie usług noclegowych i wyżywienia oraz udostępnienia sali konferencyjnej (…)

Kod: Miejscowość: Kraków
Gmina: Kraków – miasto na prawach powiatu
Powiat: powiat krakowski

Numer postępowania: ZP / MIK / 13 / 04
Kraków, 2004-07-13

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 60 000 EUR

Przedmiot zamówienia:
Zapewnienie usług noclegowych i wyżywienia oraz udostępnienia sali konferencyjnej i 2 sal warsztatowych podczas kursu dla nauczycieli, organizowanego w promieniu ok. 60 km od Łodzi.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:Małopolski Instytut Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków

2) Miejsce realizacji szkolenia:Hotel / Pensjonat kategorii min. 2 gwiazdki, w regionie łódzkim (w promieniu ok. 60 km od Łodzi), z dobrym połączeniem komunikacyjnym.

3) Termin realizacji zamówienia: 5-8 września 2004 r.

4) Liczba uczestników: ok. 40

5) Wadium: nie jest wymagane

6) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 42 lub może zostać przesłana po złożeniu wniosku faksem lub pocztą elektroniczną. Specyfikacja jest bezpłatna

7) Uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

Anna Jamrozik, tel. (12) 422 18 84, fax (12) 422 55 62
w godz. 9-16; e-mail:

8) Oferty należy składać w sekretariacie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 45, do dnia: 02.08.2004 r. do godz. 12:00

9) Otwarcie ofert nastąpi dnia: 02.08.2004 r. o godz. 12:30 w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 42.

10) W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji i w art. 22 ust. 1 oraz nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz którzy pobrali materiały przetargowe.

11) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena: 100%

12) Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie uprzejmie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie usług noclegowych i wyżywienia oraz udostępnienia sali konferencyjnej (na ok. 40 osób) i 2 sal warsztatowych (na ok. 15 osób każda) podczas kursu dla nauczycieli organizowanego w regionie łódzkim (w promieniu ok. 60 km od Łodzi) w terminie 5-8 września 2004 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostało zakończone.

W prowadzonym postępowaniu wybrano firmę:

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Borki”
Swolszewice Małe 4697-213 Smardzewice

Cena netto: 7 115,82 zł
Cena brutto: 7 817,00 zł