Program „Warto pamiętać” – Projekt: Nowa Europa. Krajobraz przemian 20. lat po upadku komunizmu

Wykonanie usług z zakresu kultury oraz działalności twórczej i artystycznej, związane z realizacją Projektu: Nowa Europa. Krajobraz przemian 20. lat po upadku komunizmu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Instytut Kultury, ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 4221884, faks 0-12 4225562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa instytutcja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług z zakresu kultury oraz działalności twórczej i artystycznej, związane z realizacją Projektu: Nowa Europa. Krajobraz przemian 20. lat po upadku komunizmu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług z zakresu kultury oraz działalności twórczej i artystycznej, związane z realizacją Projektu: Nowa Europa. Krajobraz przemian 20. lat po upadku komunizmu. W ramach Projektu zorganizowane zostaną 2 wystawy fotograficzne. Wystawa wewnętrzna w Galerii Camelot, trwająca od 11 września 2009 r. do 30 października 2009 r., oraz wystawa plenerowa na Rynku Głównym w Krakowie, prezentowana w terminie od 21 września 2009 r. do 09 października 2009 r. W ramach Projektu powstanie publikacja polsko-angielska oraz serwis internetowy zawierający kompletne archiwum fotograficzno-tekstowe, które towarzyszyć będą wystawom.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.22.00-3.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 100000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.