Druk insertu w ramach kampanii promocyjnej IX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Numer postępowania: ZP/MIK/03/2007

Druk wraz z naświetlaniem insertu – dodatku prasowego w ramach kampanii promocyjnej IX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

Kraków, 12 marca 2007 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177 (z późn. zm.).

Przetarg nieograniczony – zamówienie publiczne poniżej 60 000 Eur

78180000-2 Usługi w zakresie drukowania gazet

1. Przedmiot zamówienia:Druk wraz z naświetlaniem (projekt i skład Zamawiającego) insertu – dodatku prasowego w ramach kampanii promocyjnej IX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego o poniższych parametrach:

format strony: pojedyncza kolumna ułożona pionowo, po obcięciu 270 mm x 400 mm

(obszar zadruku 255 mm x 385 mm)

objętość: 8 stron

nakład: 150 000 egzemplarzy

papier: “biały gazetowy” 45 g/m2

kolor: pełny kolor

szycie: 2 x drut; 8 stron + 4 strony okładki (gotowa, wydrukowana okładka wykonana z papieru ok. 65 g/m2 zostanie dostarczona w podanym przez Wykonawcę terminie – nie krótszym niż 4 dni przed planowanym terminem odbioru, pod wskazany przez niego adres).

2. Termin realizacji zamówienia:

2.1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 4 dni od momentu dostarczenia materiałów do drukarni i ich akceptacji do druku przez Zamawiającego.

2.2. Dostawa wydrukowanego insertu pod wskazane przez Zamawiającego poniższe adresy nastąpi na koszt Wykonawcy, nie później niż do dnia 17 maja 2007 r. (nakłady do poszczególnych miejsc zostaną podane przez Zamawiającego w umowie):

a) Gazeta Krakowska – Polskapresse Sp. z o.o. oddz. Prasa Krakowska, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

b) Dziennik Polski – Drukarnia Polska Sp. z o.o., ul. Centralna 51, 31-586 Kraków

c) Gazeta Wyborcza – Agora Poligrafia Sp. z o.o., ul. Towarowa 4, 43-100 Tychy

d) Małopolski Instytut Kultury – ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków

3. Wadium: nie jest wymagane.

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.mik.krakow.pl, SIWZ może zostać również przesłana lub można odebrać ją osobiście w siedzibie Zamawiającego po złożeniu pisemnego wniosku faksem lub pocztą elektroniczną. Specyfikacja jest bezpłatna.

5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Anna Jamrozik, tel. 012 422 18 84 w. 36, fax 012 422 55 62 w godz. 10-16; e-mail:

6. Oferty należy składać w sekretariacie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, ul. Karmelicka 27, do dnia:30 marca 2007 r., do godz. 11.30.

7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia: 30 marca 2007 r., o godz. 12.00.

8. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji i w art. 22 ust. 1 oraz nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena: 100%