Druk insertu – dodatku prasowego „Pierścień św. Kingi”

Numer postępowania: ZP / MIK / 08 / 2006
Kraków, 19 maja 2006

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 60 000 EUR
CPV – 78180000-2 USŁUGI W ZAKRESIE DRUKOWANIA GAZET

Przedmiot zamówienia:
Druk insertu – dodatku prasowego „Pierścień św. Kingi”

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

Anna Jamrozik, tel. 012 422 18 84, fax 012 422 55 62 w godz. 10-16; e-mail:

3. Przedmiot zamówienia:
Druk wraz z naświetleniem (skład Zamawiającego) insertu – dodatku prasowego „Pierścień św. Kingi” o poniższych parametrach:
format strony: pojedyncza kolumna ułożona pionowo – 280 mm x 410 mm
objętość: 8 stron
nakład: 150 000 egzemplarzy
papier: „biały gazetowy” 45 g/m2
kolor: 4 + 4
szycie: 2 x drut
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu dostarczenia materiałów do drukarni (19 czerwca 2006 r.) i ich akceptacji do druku przez Zamawiającego.

Dostawa wydrukowanego insertu pod wskazane przez Zamawiającego poniższe adresy nastąpi na koszt Wykonawcy, nie później niż dnia 26 czerwca 2006 r., nakłady do poszczególnych miejsc zostaną podane przez Zamawiającego w umowie:
1. Gazeta Krakowska – Polskapresse Sp. z o.o. oddz. Prasa Krakowska, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
2. Dziennik Polski – Drukarnia Polska Sp. z o.o., ul. Centralna 51, 31-586 Kraków
3. Gazeta Wyborcza – Agora Poligrafia Sp. z o.o., ul. Towarowa 4, 43-100 Tychy
4. Małopolski Instytut Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków

4. Termin realizacji zamówienia:
a) Druk całości zamówienia nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od dostarczenia materiałów do druku przez Zamawiającego.
b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością i dostarczyć nie później niż do dnia 26 czerwca 2006 r.

5. Wadium: nie jest wymagane.

6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 42 lub może zostać przesłana po złożeniu pisemnego wniosku faksem lub pocztą elektroniczną. Specyfikacja jest bezpłatna.

7. Oferty należy składać w sekretariacie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 45, do dnia: 6 czerwca 2006 r., do godz. 11.30.

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia: 6 czerwca 2006 r., o godz. 12.00.

9. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji i w art. 22 ust. 1 oraz nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz którzy pobrali materiały przetargowe.

10. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena: 100%.

Kraków, 10 kwietnia 2006