publikacje

Współpraca międzynarodowa MIK w 2011 roku

Zestawienie działań Małopolskiego Instytutu Kultury w obszarze współpracy międzynarodowej.

„Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”. Współpraca zagraniczna
Z uwagi na związek tematyki 34. numeru „Autoportretu” pt. „Utopie” z hasłem przewodnim Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu „Kultura dla zmiany społecznej” redakcja „Autoportretu” została, dzięki pośrednictwu Profesora Wojciecha Burszty, zaproszona przez Narodowy Instytut Audiowizualny do wzbogacenia oferty merytorycznej kongresu poprzez umieszczenie naszego wydawnictwa w materiałach dla uczestników EKK. Z tego względu przygotowana została płyta CD z tłumaczeniami wszystkich artykułów na język angielski. Materiały te zostały bezpłatnie przekazane organizatorom kongresu i rozdystrybuowane wśród jego uczestników. Fakt ten został pozytywnie oceniony przez członków Rady Programowej „Autoportretu” – Ewę Rewers i Adama Budaka, a także dyrektora Muzeum Śląskiego Leszka Jodlińskiego.

„Autoportret” pozyskał grant z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na wydanie numeru poświęconego tożsamości w przestrzeni po roku 1989 w wysokości 5000 euro (1/2012). Dla zrealizowania tego projektu pozyskano trzech partnerów z krajów wyszehradzkich – redakcję czasopisma „Zlatý řez” (Czechy), Węgierskie Muzeum Architektury i Spolok architektov Slovenska. Nawiązano też współpracę z Hungarian Contemporary Architecture Centre (KEK), która być może zaowocuje polską edycją festiwalu filmowego o miastach Europy Środkowej (wniosek składany przez KEK do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego).

Redakcja współpracuje też regularnie z zagranicznymi autorami – w 2011 roku opublikowano 18 artykułów w trzech wydanych w tym roku numerach: „Język i przestrzeń”, „Utopie”, „Zmysły/percepcja”.

 

Projekt „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”. Konferencja (14-15 kwietnia 2011) i publikacja (czerwiec 2011)
Małopolski Instytut Kultury otrzymał dofinansowanie na przygotowanie podręcznika planowania strategicznego dla instytucji kultury oraz zorganizowanie w Krakowie konferencji podsumowującej projekt „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” (14-15 kwietnia 2011). Podręcznik pt. „Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury” został wydany w wersji polskiej, a także angielskiej w formie e-booka, dostępnej na stronie MIK.

MIK wziął udział w projekcie, jako partner Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizującej projekt w ramach ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek. Celem projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” było przygotowanie długofalowych strategii działania i rozwoju przez wojewódzkie biblioteki w Polsce. Ważnym partnerem tego projektu była Norweska Biblioteka Narodowa.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej.

 

Nagroda Europa Nostra dla Szymona Modrzejewskiego
Jednym z efektów aktywności MIK na arenie międzynarodowej było przyznanie Grand Prix Europa Nostra 2011 w dziedzinie dziedzictwa kulturowego Szymonowi Modrzejewskiemu, założycielowi Stowarzyszenia „Magurycz”, od lat działającemu na rzecz zachowania cmentarzy różnych wyznań w Europie Środkowej. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 17 września 2011 r., w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mogile. Wydarzenie uświetnił koncert muzyki sakralnej. Organizatorami uroczystości był Małopolski Instytut Kultury i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Europa Nostra to prestiżowa nagroda przyznawana przez europejską federację stowarzyszeń za ochronę dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego Europy. Stowarzyszenie „Europa Nostra” jest rzecznikiem dziedzictwa kulturowego w Europie. Stanowi sieć na rzecz dialogu, nagradza największe osiągnięcia w dziedzinie dziedzictwa europejskiego, prowadzi kampanię przeciwko zagrożeniom dla historycznych budynków i miejsc oraz dla krajobrazów i działa na rzecz zrównoważonej polityki i wysokich standardów jakości w dziedzinie dziedzictwa europejskiego.

 

Dni Małopolski w Brukseli. 18-21 września 2011
Zaprezentowanie wizerunku Małopolski jako regionu kreatywnego i dynamicznego, o dużym kapitale intelektualno-społecznym, którego cechą jest podejmowanie nowatorskich inicjatyw kulturalnych, stało się głównym celem Dni Małopolski w Brukseli 2011. Zaproponowana przez MIK koncepcja Dni Małopolski w Brukseli w 2011 r. obejmowała wydarzenia artystyczne osnute wokół refleksji nad istotą korzeni, tożsamości narodowej i identyfikacji z kulturą własnego regionu, zakładała realizację dwóch głównych wydarzeń kulturalnych. MIK odpowiadał za organizację właśnie tej części Dni Małopolski, tj. cyklu artystycznych performance’ów w przestrzeni publicznej Brukseli oraz koncertu zespołu Zakopower – obecnie najbardziej znanej w Polsce grupy, która z powodzeniem łączy muzykę Podhala z nowoczesnymi brzmieniami i rockową estetyką. Zaproszeni do udziału w Dniach Małopolski w Brukseli 2011 artyści występując w roli ambasadorów Małopolski, zaprezentowali swoją twórczość pełną odwołań do miejsca pochodzenia: Krakowa i Małopolski. Dni Małopolski w Brukseli zostały objęte Patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2011.

 

Aqueduct. Nabywanie kluczowych kompetencji przez edukację na rzecz dziedzictwa kulturowego. Listopad 2009-październik 2011
„Aqueduct” to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w ramach programu Comenius, w obszarze Działania Wielostronne, służąca współpracy europejskich instytucji kulturalnych i pedagogiczno-edukacyjnych. Miała ona na celu zachęcanie nauczycieli, aby wykorzystali dziedzictwo kulturowe do rozwijania u uczniów kluczowych kompetencji (m.in.: społecznych i obywatelskich, związanych z inicjatywnością i przedsiębiorczością, jak również kompetencji z zakresu świadomości i ekspresji kulturowej). Instytucje współpracujące, z Belgii, Włoch, Holandii, Rumunii, Francji i Austrii, poddały analizie sektor edukacji w swoich krajach, gromadziły tzw. dobre praktyki, organizowały warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury oraz projekty pilotażowe. Efektami tej współpracy są publikacja oraz strona internetowa, prezentujące zebrane w ramach „Aqueductu” doświadczenia.

 

Międzynarodowy projekt szkolący wolontariuszy
Teatr Łaźnia Nowa zaprosił MIK do współpracy przy realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenie programu szkoleń wolontariuszy z zakresu zarządzania kulturą na podstawie wymiany doświadczeń członków sieci Trans Europe Halles”. Od listopada bieżącego roku odbywają się szkolenia dla wolontariuszy pracujących w małopolskich i zagranicznych instytucjach kultury, których merytoryczna zawartość zostanie opracowana przez ekspertów związanych z siecią Trans Europe Halles i przedstawicieli instytucji współpracujących. Oprócz warsztatów zaplanowana jest również wymiana wolontariuszy, publikacja książki o wolontariacie, sympozjum dla pracowników ośrodków kulturalnych i prezentacje projektów realizowanych przez wybrane osoby uczestniczące w szkoleniach.

Projekt realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Dilettante – teatr w ruchu. Wyraź to bez słów
W dniach 3-4 grudnia 2011 r. w ramach współpracy polsko-rumuńskiej, odbyły się warsztaty „Świadomość ciała i przestrzeni” organizowane w ramach programu „Dilettante – teatr w ruchu”, moduł Kurs mistrzowski. Kurs mistrzowski to cykl weekendowych spotkań warsztatowych prowadzonych przez wybranych praktyków teatru, a skierowanych do aktorów, plastyków, lalkarzy, tancerzy i pedagogów teatru. Do współpracy zaprosiliśmy rumuńskiego aktora, tancerza i choreografa – Ferenca Sinkó. Jest on absolwentem Wydziału Teatru i Telewizji Uniwersytetu Babes-Bolyai w Cluj-Napoca, aktorem Węgierskiego Państwowego Teatru w Cluj- Napoca oraz współzałożycielem i prezesem grupy artystów i tancerzy GroundFloor Group. Podczas zajęć uczestnicy rozwijali swoją świadomości ciała i przestrzeni poprzez zastosowanie technik ruchowych, technik uwalniania, kontakt improwizacji oraz elementów tańca i choreografii. Współpraca z artystą zagranicznym pozwoliła szerzej spojrzeć na relacje pomiędzy aktorami i tancerzami na scenie oraz utwierdziła w przekonaniu, że komunikacja pozawerbalna jest jednym z najistotniejszych elementów gry aktorskiej i współpracy w grupie. Spotkanie zaowocowało również otwarciem na długofalową współpracę zespołu Dilettante z GroundFloor Group w 2012 r.

 

STREAMING TOWNS_URBAN MEDIA ART FOR SOCIAL DEVELOPMENT
Małopolski Instytut Kultury został zaproszony do projektu, który ma być realizowany przez partnerstwo 6 instytucji z Europy dla wzmocnienie dialogu artystycznego na rzecz zmiany społecznej. Działania będą polegały na zbudowaniu multidyscyplinarnego zespołu (sieci młodych i uznanych artystów, ekspertów i badaczy zajmujących się antropologią/socjologią miasta), który przeprowadzi (dzięki stałej wymianie doświadczeń – w ramach spotkań partnerów oraz interaktywnego portalu) działania artystyczne będące jednocześnie próbą interwencji społecznej oraz metodą interdyscyplinarnych badań społecznych.

Małopolski Instytut Kultury będzie odpowiedzialny za zrealizowanie działań artystycznych w Krakowie (obok Perugii, Sofii, Kopenhagi, Kekawy i Ankary). Działania artystyczne będą efektem współpracy młodych, rozpoczynających karierę artystów z już uznanymi i doświadczonymi artystami oraz będą dotyczyły historycznej przestrzeni miasta jako przestrzeni aktywności młodzieży. Projekt chce zaproponować szczególną metodologię działań: punktem wyjścia do działań artystycznych dotyczących dziedzictwa kulturowego ma być przestrzeń traktowana jako „współczesna rzeźba społeczna”, nie dokument dziejów, a raczej palimpsest współczesnych praktyk kulturalnych, społecznych i artystycznych (szczególnie w grupie młodzieży). Wypracowane dzieła mają być zatem znakiem „demokratycznych procedur” re-definicji miasta przez jego mieszkańców.

Projekt będzie realizowany w ramach wsparcia finansowego Programu Kultura 2007-2013. Liderem projektu jest Comune di Perugia (Samorząd Miasta Perugia).