Aktualności

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie 12 grudnia 2018 roku został członkiem Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Organizacja ta skupia instytucje rynku pracy, edukacji i szkoleń. Są wśród nich zarówno te publiczne, jak i prywatne, m.in. szkoły, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, uczelnie, firmy szkoleniowe, związki pracodawców, fundacje, stowarzyszenia, instytucje kultury, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, a także Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

MIK coraz bardziej angażuje się w działania dotyczące rozwoju edukacji (w tym edukacji kulturowej) i przedsięwzięcia szkoleniowe, które dotyczą rozwoju kompetencji animatorów, edukatorów, nauczycieli i lokalnych liderów. Od 2018 roku rozwija również współpracę z Departamentem Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wiąże się to z potrzebą wypracowania regionalnych międzysektorowych modeli rozwoju kompetencji kluczowych i kulturowych.

MIK wspiera także rozwój Partnerstwa na rzecz Edukacji Kulturowej w Małopolsce ‒ które ma łączyć instytucje kultury, szkoły i organizacje pozarządowe i przyczyniać się do coraz lepszej edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych ‒ oraz angażuje się w liczne projekty zmierzające do zwiększania kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w obszarze kultury, m.in w ramach projektu Synapsy, Cicerone czy też międzynarodowego projektu BADGES for quality learning approaches and validation of non-formal learning in cultural/heritage contexts (Badże jako wyróżnienie dla wysokiej jakości praktyk nauczania i forma walidacji pozaformalnej edukacji w kontekście kultury/dziedzictw).