Bez kategorii

Przedsiębiorczość i dyfuzja innowacji edukacyjnych w regionach

W dniach 9–10 października miały miejsce w Krakowie dwa ciekawe wydarzenia o tematyce ekonomicznej: konferencja poświęcona przedsiębiorczości w regionach oraz 10. Jubileuszowy Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości. Małopolski Instytut Kultury wziął w nich udział, z wystąpieniem na temat dwóch modeli upowszechniania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych służących rozwijaniu i kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych w regionach.

Pierwszy, odgórny model polega na wykorzystaniu istniejącego systemu oświaty (jego struktury organizacyjnej). Drugi, oddolny, zakłada wsparcie indywidualnej aktywności i lokalnych inicjatyw (np. organizacji pozarządowych, szkół). Pierwszy bazuje na zastanych strukturach instytucjonalnych (np. ośrodkach doskonalenia nauczycieli) oraz systemie szkoleń kaskadowych dla trenerów, doradców i konsultantów, dzięki którym rozszerza się zasięg użytkowania wypracowanych innowacji edukacyjnych; drugi natomiast – na oddolnej aktywności lokalnych podmiotów (np. organizacji pozarządowych) i odwołuje się do zasady pomocniczości. Pomocniczość zakłada, że dostarczanie innowacyjnych rozwiązań jest odpowiedzią na potrzeby działających już podmiotów lokalnych lub regionalnych i stanowi uzupełnienie oraz metodyczne wsparcie działalności edukacyjnej lub społecznej prowadzonej przez te podmioty.

Oba modele zostały przetestowane (obserwacje, studia przypadków) przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie we współpracy z partnerami (m.in. Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie) w ramach realizacji ogólnopolskich projektów edukacyjnych z wykorzystaniem ekonomicznych gier inspirowanych historią. Projekty te przygotowane zostały dzięki wsparciu finansowemu Muzeum Historii Polski (2010, 2015) oraz Narodowego Banku Polskiego (2012–2013) i bazowały zarówno na modelu odgórnym, jak i oddolnym. W ich ramach zrealizowano szkolenia za pośrednictwem ośrodków doskonalenia nauczycieli (model odgórny) i lokalne, oddolne inicjatywy w kształcie zaproponowanym przez zgłaszających się partnerów w regionach (model oddolny).

Autorami wystąpienia konferencyjnego byli dr Sebastian Wacięga z Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie oraz mgr Piotr Wróbel – nauczyciel przedsiębiorczości z VII Liceum Ogólnokształcącego i doktorant Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polskie Towarzystwa Geograficzne, Fundację Edukacja dla Społeczeństwa i wydawnictwo Nowa Era.

UP_Baner