Aktualności

Miasto Kraków zamawia badanie Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju

Miasto Kraków dokonało rozstrzygnięcia przetargu na realizację badania sektora kultury pt. Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju. Badanie wykona firma Agrotec Polska z Warszawy, a będzie ono kosztowało 259 tys. złotych.

Zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu celem realizacji badań jest:

  • Charakterystyka sektora kultury w obszarach, na które ma/ może mieć wpływ samorząd miejski w Krakowie.
  • Ranking markowych produktów z obszaru kultury w Krakowie (na bazie oceny rozpoznawalności produktów); w tym wskazanie niewykorzystanych potencjałów Krakowa – marki, które miasto powinno wypromować
  • Ocena potrzeb/popytu na usługi w sferze kultury
  • Ocena poziomu zaspokojenia potrzeb oraz poziomu satysfakcji odbiorców/ uczestników kultury, w tym zarówno w kontekście oferty Krakowa (bez podziału na podmioty świadczące usługi w zakresie kultury), jak i oceny poziomu satysfakcji odbiorców oferty miejskich instytucji kultury w Krakowie (z uwzględnieniem różnych typów instytucji oraz rodzajów oferty (oferta kulturalna, oferta z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej, w tym świadczona przez instytucje artystyczne, nie tylko specjalizujące się w upowszechnianiu kultury)
  • Ocena kondycji miejskich instytucji kultury (w tym: finanse, infrastruktura, potencjał a działalność merytoryczna)
  • Inwentaryzacja oferty edukacyjnej publicznych instytucji kultury (w tym we współpracy z innymi podmiotami – np. organizacjami pozarządowymi, bądź sektorem prywatnym)
  • Ocena poziomu satysfakcji uczestników oferty edukacyjnej miejskich instytucji kultury. Analiza profilu odbiorców oferty edukacyjnej.
  • Rozpoznanie trendów zmian zachodzących w kulturze w Polsce i Europie oraz pozycji Krakowa na tym tle.
  • Określenie katalogu dobrych praktyk z zakresu zarządzania kulturą w dużych miastach (kontekst polski)

Końcowy raport ma zostać przedstawiony najpóźniej 7 grudnia 2015 roku. Warto zwrócić uwagę, że Miasto Warszawa, które podobnie jak Kraków pracuje nad miejską strategią rozwoju kultury, przyjęło odmienną strategię ekspercką. Nawiązano współpracę z dwoma zespołami badawczymi Jerzego Hausnera i Edwina Bendyka. Zespół prof. Hausnera ma opracować program „Doskonalenie polityki kulturalnej w Warszawie – obszar instytucje kultury”, a zespół Bendyka program „Rozwój potencjału twórczego i wsparcie twórców”. Zatem połączono w jednym zamówieniu prace diagnostyczne z formułowaniem programów działania.