Aktualności

Wynagrodzenia w instytucjach kultury województwa małopolskiego

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat przeciętnych wynagrodzeń brutto w instytucjach kultury, których organizatorem jest Samorząd Województwa Małopolskiego. Dane zaprezentowane w tym zestawieniu pochodzą ze sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych przedkładanych organizatorowi, dostępnych BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto są obliczane na podstawie funduszu wynagrodzeń osobowych dzielonego następnie przez liczbę etatów i miesięcy. Jest to zatem informacja mocno uśredniona, na podstawie której trudno stwierdzić, jakie konkretnie wynagrodzenie dostaje podstawowy zespół instytucji kultury: animatorzy, specjaliści, instruktorzy, artyści.

Na podstawie tych danych można wskazać jednak że:

  • zwiększa się różnica pomiędzy Średnią Krajową a uśrednionym wynagrodzeniem w tychże instytucjach (w 2008 było to około 250 zł mniej, w 2014 jest to już 530 zł);
  • zwiększa się zróżnicowanie wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi instytucjami (w 2008 było to około 1700 zł różnicy pomiędzy skrajnymi pozycjami, w 2014 różnica ta wynosiła już 2200 zł);
  • w latach 2004-2008 pensje rosły szybciej niż w latach 2009-2014, w niektórych instytucjach w ostatnich latach można zauważyć nawet spadki średnich wynagrodzeń.

[field name=multimedia]