Aktualności

RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 i kultura

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego opublikował kolejną wersję projektu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z prośbą o udział w jego konsultacjach społecznych. Potrwają one do 10 kwietnia 2015 roku. Dokument ten w sposób detaliczny opisuje osie wsparcia, działania i poddziałania programu, w tym: alokację środków, tryby naboru projektów, zasady finansowania, rodzaje kwalifikujących się projektów, warunki trwałości projektów itp.

Najważniejsza dla obszaru kultury oś nosi nazwę DZIEDZICTWO REGIONALNE. Celem osi priorytetowej jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego.. Priorytet ten składa się z trzech głównych działań: rozwoju dziedzictwa kulturowego i naturalnego (tu grupują się poddziałania najbardziej interesujące dla podmiotów kultury), ochrony różnorodności biologicznej, rozwoju wewnętrznych potencjałów województwa.

Działanie Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

  • Poddziałanie Ochrona i opieka nad zabytkami – głównie będą to projekty dotyczące prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach oraz nadawanie obiektom zabytkowym nowych funkcji, w tym w szczególności poprzez wystawy. Warto zwrócić uwagę na zastrzeżenie, że produkty projektów muszą być ogólnodostępne dla turystów po zakończeniu działań w ramach projektu przez minimum 5 lat
  • Poddziałanie Organizacja wydarzeń kulturalnych – głównie realizacja projektów związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych, artystycznych i interdyscyplinarnych. Warto zwrócić uwagę, że projekty muszą łącznie spełnić trzy kryteria: długofalowy wpływ na gospodarkę regionu, realizacja celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, wysokość dotacji nie przekroczy wkładu sektora prywatnego w realizację projektu.
  • Poddziałanie Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego – głównie będą to działania dotyczące modernizacji infrastruktury kultury, w tym zakresie doposażenia w nowoczesne technologie oraz projekty związane z z dokumentowaniem, zachowaniem i upowszechnianiem dziedzictwa niematerialnego. Warto zwrócić uwagę na to, iż w pierwszym rodzaju projektów musi nastąpić istotne poszerzenie oferty o nowe dotąd niedostępne usługi, a w drugim rodzaju bardzo zawężony został zakres tematyczny projektów, będą one musiały dotyczyć folkloru, kultury ludowej, tradycyjnych rzemiosł i rękodzieła.

Podmioty kultury powinny również zwrócić uwagę na inne osie w tym na:

  • Cyfrową Małopolskę, szczególnie Poddziałanie 2.1.2 CYFROWE ZASOBY REGIONALNE/ B – cyfrowe udostępnianie regionalnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki.
  • Rewitalizację przestrzeni regionalnej, w ramach tej osi instytucje kultury mogą uczestniczyć w projektach rewitalizacyjnych (działania społeczne jaki rozwój infrastruktury)

Dokument ten ma status projektu, przez najbliższy miesiąc można zgłaszać własne opinie, uwagi i sugestie. Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.