Aktualności

Innowacje Pedagogiczne na bazie Chłopskiej Szkoły Biznesu

Gra Chłopska Szkoła Biznesu (CSB) i działania z jej wykorzystaniem dołączyły do najlepszych praktyk na rzecz upowszechniania przedsiębiorczości realizowanych w Unii Europejskiej. CSB reprezentowała Polskę w październiku 2014 roku podczas finału konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości w Neapolu, uzyskując tytuł Krajowego Zwycięzcy (ang. National Winner). Do tego sukcesu przyczyniła się aktywność kilkuset użytkowników gry w całej Polsce. Wśród nich znalazła się pani Elżbieta Salwa, która jako pierwsza z nauczycieli wdrożyła w latach 2013–2014 dwie innowacje pedagogiczne z wykorzystaniem gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu.

Działania Chłopskiej Szkoły Biznesu w województwie świętokrzyskim (2010–2014)

Dzięki inicjatywie pani Marii Krogulec-Sobowiec – kierowniczki Pracowni Przedsiębiorczości, Edukacji Matematyczno-Przyrodniczej i Zawodowej Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Małopolski Instytutu Kultury przeprowadził szkolenia dla kilkudziesięciu nauczycieli oraz wyposażył w egzemplarze gry kilkadziesiąt świętokrzyskich szkół. Edukacyjne rozgrywki Chłopskiej Szkoły Biznesu zostały włączone do finałów trzech edycji Świętokrzyskiego Turnieju Matematycznego w latach 2011–2013. Ponadto Pani Maria Krogulec-Sobowiec przyczyniła się do wdrożenia pierwszych w Polsce innowacji pedagogicznych z wykorzystaniem Chłopskiej Szkoły Biznesu – wspierała metodycznie autorkę innowacji, nauczycielkę matematyki – panią Elżbietę Salwę ze Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „NURTA” w Goździe.

Innowacja pierwsza – „Staż w Chłopskiej Szkole Biznesu” (2013)

Pani Elżbieta Salwa opracowała dwie innowacje pedagogiczne zatwierdzone przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. Pomysł na pierwszą z nich zrodził się w lutym 2013 roku po szkoleniu Małopolskiego Instytutu Kultury dla nauczycieli w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Została zrealizowana z 14 uczniami klas szóstych. Głównymi jej celami było:

  • kształtowanie kompetencji kluczowych z naciskiem na kompetencje społeczno-obywatelskie, matematyczne i przedsiębiorczość,
  • dążenie do poprawy skuteczności kształcenia poprzez zwiększenie atrakcyjności zajęć edukacyjnych.

W ramach innowacji przeprowadzono 12 zajęć. Każde miało motyw przewodni, wokół którego prowadzone były rozmowy i rozważania, m.in.: Dlaczego ludzie pracują? Sztuka negocjacji; Od czego zależy wartość pieniądza.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach na zakończenie cyklu otrzymali dyplom ukończenia stażu w Chłopskiej Szkole Biznesu, a realizatorka przeprowadziła ewaluację inicjatywy, stwierdzając, że „cele określone w innowacji »Staż w Chłopskiej Szkole Biznesu« zostały osiągnięte. Uczniowie, zdobywając wiedzę w sposób odbiegający od schematu zajęć lekcyjnych, poznali historię przedsiębiorczych chłopów z Andrychowa z XVIII w., utrwalili wybiórcze wiadomości z geografii Europy, zostali przygotowani do myślenia o sobie jako o potencjalnych przedsiębiorcach, poznali podstawowe zjawiska zachodzące na wolnym rynku, mieli możliwość przekonania się w praktyce, jak współpraca, umiejętność prowadzenia negocjacji i podejmowane decyzje wpływają na wysokość ich zysków, rozwinęli umiejętność analitycznego myślenia i tworzenia strategii. Innowacja może być realizowana w kolejnych latach przy założeniu, że pogłębienie wiadomości z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii będzie wymagać wydłużenia czasu zajęć jednostkowych do dwóch godzin lekcyjnych” (Elżbieta Salwa, SP w Goździe)

Innowacja druga – „Matematyka wokół Chłopskiej Szkoły Biznesu” (2014)

Druga innowacja pedagogiczna została zrealizowana w okresie kwiecień–czerwiec 2014 roku. Skupiła się ona na zagadnieniach matematycznych. Program innowacji został opracowany ściśle w oparciu o treści podstawy programowej z matematyki. Program zakładał realizację zajęć metodą odtwarzania ról, tak by maksymalnie rozwijać samodzielność i kreatywność uczniów oraz uatrakcyjnić proces dydaktyczny. Uczniowie wchodzili w role historycznych przedsiębiorców z ośrodka andrychowskiego – prowadzili produkcję, handlowali między sobą i organizowali wyprawy handlowe, wykonywali proste operacje rachunkowe. Niezwykłym pomysłem okazało się wykorzystanie historycznej fabuły, na której opiera się gra, do tworzenia matematycznych zadań tekstowych dla uczniów. Tematy historyczne zostały uporządkowane według odpowiadających im treści z programu nauczania i posłużyły jako kanwa do zadań matematycznych.

Druga innowacja pedagogiczna również została poddana ewaluacji, której fragmenty zamieszczamy poniżej.

„Rozgrywki w spółkach handlowych uczą odpowiedzialności, wiarygodności, szacunku dla innych i zachowywania kultury osobistej nawet w sytuacji braku porozumienia przy negocjowaniu cen towarów. Równocześnie uczniowie mogą pogłębiać wiedzę z matematyki, rozwiązując zadania, których treść nawiązuje do wydarzeń z XVIII-wiecznego Andrychowa lub sytuacji zaistniałych w trakcie bieżących rozgrywek. Historia andrychowskich rzemieślników i kupców, podobnie jak dziejące się w tle wydarzenia historyczne, dostarcza bogatego materiału źródłowego, który stanowi bazę dla treści zadań o różnych poziomach trudności, nawiązujących do poszczególnych działów podstawy programowej z matematyki. Również w trakcie samej rozgrywki uczniowie nabywają umiejętność prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych, a poprzez symulację produkcji i handlu doskonalą umiejętność posługiwania się narzędziami matematycznymi w życiu codziennym. (…)
Gra Chłopska Szkoła Biznesu pozwala na prowadzenie ciekawych, atrakcyjnych i nietypowych zajęć z matematyki. Doskonale aktywizuje uczniów, dostarcza okazji do nabywania wiadomości z różnych dziedzin, utrwalania wiadomości z zakresu matematyki i doskonalenia umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce.
W atmosferze zabawy daje szansę rozwoju zarówno uczniom mającym trudności w nauce, jak i szczególnie uzdolnionym oraz kształtuje postawy dające gwarancję sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie, co jest celem kształcenia ogólnego na wszystkich poziomach edukacji” (Elżbieta Salwa, SP w Goździe).

Gratulujemy innowacyjnych pomysłów i mamy nadzieję, że doświadczenia pomysły wypracowane przez panią Elżbietę Salwę będą inspiracją do tworzenia i prowadzenia własnych interdyscyplinarnych zajęć z wykorzystaniem gry Chłopska Szkoła Biznesu.

Tytuł „Innowacyjna Inicjatywa” dla działań Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

Od 2013 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie przyznaje szkołom w województwie lubelskim certyfikaty dla szkół ponadgimnazjalnych za realizację nietuzinkowych pomysłów edukacyjnych oraz prowadzenie działań edukacyjnych o praktycznym charakterze i ułatwiającym wejście uczniom na rynek pracy oraz podejmują wszelkie niestandardowe i innowacyjne działania edukacyjne. Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie otrzymał w bieżącym roku tytuł „Szkoła Innowacji” oraz tytuł „Innowacyjna Inicjatywa” za działania edukacyjne zrealizowane z wykorzystaniem gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu”. Konkurs jest objęty patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublina i Lubelskiego Kuratora Oświaty. W 2013 rok wzięło w nim udział 25 szkół z całego województwa, w 2014 było ich 37.

Innowacje Pedagogiczne Chłopskiej Szkoły Biznesu do pobrania

PBS dyplom