Aktualności

Europejska Nagroda Promocji Przedsiębiorczości dla Chłopskiej Szkoły Biznesu

W konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2014, Polskę reprezentowała inicjatywa edukacyjna Małopolskiego Instytutu Kultury pt. Chłopska Szkoła Biznesu, która uzyskała tytuł zwycięzcy (National Winner) na szczeblu krajowym, przyznany przez Dyrekcję ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej. Wręczenie wyróżnień odbyło się w Neapolu podczas dorocznego Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, gdzie prezentowane są najlepsze praktyki z całej Unii Europejskiej. MIK został także zaproszony do Ministerstwa Gospodarki na uroczyste wręczenie nagrody przyznanej przez Zespół oceniający w ramach krajowego etapu konkursu, które odbyło się 22 października br.

Przypomnijmy, „Chłopska Szkoła Biznesu” (CSB) to planszowa gra i metoda edukacyjna, będąca odpowiedzią na brak skutecznych narzędzi do pobudzania postaw przedsiębiorczych. Inspiracją dla CSB była historia społeczno-gospodarcza małopolskiego Andrychowa przed rewolucją przemysłową. W XVIII wieku zamieszkujący ośrodek andrychowski chłopi osiągnęli sukces gospodarczy: wytwarzali lniane płótna i sprzedawali je w Europie (m.in. w Barcelonie, Amsterdamie). Zakładali spółki handlowe i dystrybuowali towar. Dzieje przedsiębiorczości w Andrychowie były kanwą dla długofalowych działań edukacyjnych z grą CSB. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej dla 12–30 uczestników. W atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne, integruje grupę. Ułatwia wytłumaczenie takich zjawisk występujących w gospodarce, jak: podaż, popyt, współpraca, konkurencja, klaster, ryzyko.

Początki Chłopskiej Szkoły Biznesu (2008–2010)

W 2008 roku Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Towarzystwem Miłośników Andrychowa i w nawiązaniu do historii Andrychowa opracował prototyp gry, który w 2009 roku otrzymał patronat Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Rok później MIK, wydał pierwszy nakład (300 egz.) Chłopskiej Szkoły Biznesu.
Z wykorzystaniem tych egzemplarzy przeprowadzono cykl prezentacji i spotkań warsztatowych, szkolono użytkowników w zakresie prowadzenia zajęć. Szkolenia były skierowane do środowisk związanych z edukacją i działalnością kulturalną. Przedstawiciele tych instytucji otrzymywali bezpłatny egzemplarz gry po spotkaniach szkoleniowych. Gra cieszyła się dużym zainteresowaniem trenerów i edukatorów pracujących z grupami oraz była entuzjastycznie przyjmowana przez graczy z różnych środowisk (uczniowskich, nauczycielskich, muzealniczych, bibliotekarskich, ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz osób zajmujących się doradztwem zawodowym). Rozgrywki diagnozują talenty przedsiębiorcze, o których posiadaniu uczniowie nie są w stanie dowiedzieć się w inny sposób i, co jest szczególnie satysfakcjonujące dla nauczycieli, pozwalają na podwyższenie samooceny części tzw. słabych uczniów, którzy nie mając predyspozycji naukowych i osiągając niesatysfakcjonujące wyniki w nauce, osiągają bardzo dobre wyniki w grze, dowiadując się przy tym, że mają talent, tyle że wymykający się ocenom szkolnym (Elżbieta Broczkowska, nauczycielka w III Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, organizatorka międzyszkolnych turniejów CSB w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2010–2013).
W środowiskach oświatowych szczególnie atrakcyjne okazały się międzyszkolne turnieje  Chłopskiej Szkoły Biznesu organizowane w całej Polsce m. in. przez Towarzystwo Miłośników Andrychowa, Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach, III Liceum Ogólnokształcące w Toruniu oraz Stowarzyszenie Szanse Gmin i Bezdroży Powiatu Goleniowskiego.

Projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski (2012-2013)

Ponieważ liczba odbiorców CSB rosła, Małopolski Instytut Kultury w 2012 roku pozyskał środki finansowe z Narodowego Banku Polski na ogólnopolski projekt edukacyjny pozwalający na wydanie kolejnych 300 egz. i zrealizowanie inicjatyw edukacyjnych w Polsce z udziałem niemal 16 000 uczestników: szkół, nauczycielskich ośrodków szkoleniowych, instytucji rynku pracy, NGO.
Działania z CSB pobudzały aktywność w lokalnych społecznościach. Warunkiem otrzymania bezpłatnego egzemplarza gry przez partnerów było zorganizowanie i udokumentowanie inicjatywy edukacyjnej CSB z udziałem minimum 90 osób. Ten wymóg skłaniał partnerów do nawiązania lokalnej współpracy. Podmioty realizujące inicjatywy oddolne nawiązywały współpracę z lokalnymi partnerami (np. szkołami). Dzięki temu na 85 zrealizowanych inicjatyw przypada dodatkowo 108 lokalnych partnerów, których zaprosili do współpracy partnerzy MIK. Wśród partnerów MIK były szkoły (52%), biblioteki (12%), organizacje pozarządowe (12%), uczelnie wyższe (m.in. Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) oraz instytucje rynku pracy (m. in. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie z oddziałami w Tarnowie i Nowym Sączu). MIK udzielał wszystkim partnerom wsparcia i konsultacji.

Rozwój metody edukacyjnej CSB – autorskie warianty rozgrywki i dodatki

Gra okazała się elastycznym narzędziem, które można dostosować do różnych celów edukacyjnych i szkoleniowych. Edukator modyfikując zasady rozgrywki, może m.in. pokazać graczom zjawisko monopolu, duopolu lub inflacji kosztowej. Przykłady takich działań spisano i opublikowano w druku metodycznym pt. Chłopska Szkoła Biznesu. Inspiracje dla nauczycieli (2012) dostępnym na stronie www.csb.mik.krakow.pl w zakładce „Materiały do pobrania”.
W 2012 roku na potrzeby współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie powstał dodatek do gry pt. Chłopska Ekonomia Społeczna (CES). Chłopska Ekonomia Społeczna służy do realizowania zajęć i warsztatów wprowadzających do ekonomii społecznej i społecznej odpowiedzialności biznesu. Gra CES toczy się w dwuosobowych spółkach. Zadaniem graczy jest fundowanie w mieście dóbr publicznych, np. orkiestry dętej, szpitala, straży pożarnej itp. Zwycięża spółka, która okaże się najhojniejszym fundatorem wspierającym cele społeczne. Graczy obowiązują prawa ekonomiczne. Realizują oni swoje fundacje z pieniędzy zarobionych na prowadzeniu działalności gospodarczej. Zbyt hojni ofiarodawcy mogą utracić płynność finansową potrzebną do produkcji towarów i organizacji wypraw handlowych. Przebieg rozgrywki zależy od decyzji podejmowanych przez graczy. Uczestnicy muszą w taki sposób wspierać cele społeczne, by nie zaniedbać wymogów działalności gospodarczej. W warsztatach edukacyjnych z Chłopską Ekonomią Społeczną w latach 2012–2013 wzięło udział 37 szkół województwa małopolskiego.

W gronie siła, czyli sukces Chłopskiej Szkoły Biznesu dzięki aktywności partnerów w całej Polsce

Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom w Polsce za współpracę, niezwykłe zaangażowanie i pomysłowość w zrealizowanych działaniach edukacyjnych. W szczególności dziękujemy partnerom strategicznym Chłopskiej Szkoły Biznesu: Towarzystwu Miłośników Andrychowa i Gminie Andrychów, Gimnazjum nr 2 w Skawinie, Muzeum Etnograficznemu w Toruniu, Zespołowi Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach, Małopolskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Świętokrzyskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodkowi Rozwoju Edukacji, III Liceum Ogólnokształcącemu w Toruniu, Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycieli, Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Krakowie oraz wszystkim partnerom, którzy realizują lokalne lub regionalne inicjatywy z Chłopską Szkołą Biznesu w Polsce. Dzięki Waszym działaniom liczba uczestników działań edukacyjnych CSB przekroczyła do końca 2013 roku 27000 osób.

W gronie siła!

https://flic.kr/s/aHsk5C7AFJ

Więcej informacji:
Sebastian Wacięga
Małopolski Instytut Kultury
tel. +48 668 305 207
waciega@mik.krakow.pl

oraz
http://csb.mik.krakow.pl/