Aktualności

Chłopska Szkoła Biznesu w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2014

Inicjatorem konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości jest Komisja Europejska, która „…wskazuje i wyróżnia najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, przedstawia najlepsze przykłady zasad i praktyk w tej dziedzinie, zwiększa świadomość społeczną na temat jej roli oraz zachęca i inspiruje potencjalnych przedsiębiorców”. Małopolski Instytut Kultury zgłosił do konkursu działania edukacyjne pod nazwą Chłopska Szkoła Biznesu (CSB) realizowane w latach 2008–2013.

Historyczna inspiracja do prowadzenia współczesnej edukacji ekonomicznej
Inspiracją dla Chłopskiej Szkoły Biznesu była historia społeczno-gospodarcza Andrychowa przed rewolucją przemysłową. W XVIII wieku chłopi z ośrodka andrychowskiego osiągnęli sukces: zakładali spółki handlowe (tzw. kolegacje), wytwarzali lniane płótna (drelichy, ręczniki, obrusy) i sprzedawali je w Europie (m.in. w Barcelonie, Amsterdamie, Hamburgu). Dzieje przedsiębiorczości w Andrychowie były kanwą dla długofalowych działań edukacyjnych z grą CSB. Małopolski Instytut Kultury rozpoczął pracę nad prototypem gry ekonomicznej w 2008 roku we współpracy z Towarzystwem Miłośników Andrychowa. Wypracowany projekt Chłopskiej Szkoły Biznesu otrzymał patronat Europejskiego Roku Kreatywności 2009. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej dla 12–30 uczestników. W atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne, integruje grupę. Ułatwia wytłumaczenie zjawisk występujących w gospodarce, takich jak: podaż, popyt, współpraca, konkurencja, klaster, ryzyko. Gracze wchodzą w role przedsiębiorców (piekarzy, tkaczy i kowali). Produkują chleby, płótna i bryki, handlują z innymi graczami na jarmarku oraz organizują wyprawy handlowe do miast na planszy – XVIII-wiecznej mapie Europy.

Inicjatywy partnerskie we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury
Gra symulacyjna Chłopska Szkoła Biznesu okazała się nie tylko atrakcyjnym narzędziem do prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości, np. lekcji, warsztatów i szkoleń. Wartością dodaną było zaangażowanie partnerów Małopolskiego Instytutu Kultury w realizowanie inicjatyw z wykorzystaniem Chłopskiej Szkoły Biznesu promujących postawy przedsiębiorcze niemal w całej Polsce. Były to między innymi turnieje międzyszkolne zorganizowane w latach 2010–2013 w województwach małopolskim, podkarpackim, kujawsko-pomorskimzachodniopomorskim. Lokalne inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości osiągnęły dużą skalę w ogólnopolskim projekcie zatytułowanym Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu (2012–2013) zrealizowanym przez Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Gminą Andrychów. W tym projekcie wzięło udział łącznie 15 881 uczestników rozgrywek Chłopskiej Szkoły Biznesu. Aż 10 944 osób wzięło udział w lokalnych inicjatywach zrealizowanych dzięki zaangażowaniu 85 partnerów Małopolskiego Instytutu Kultury z 13 województw. Wśród zgłaszających się były głównie szkoły (52%), biblioteki (12%), organizacje pozarządowe (12%), jak również uczelnie wyższe (m.in. Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) oraz instytucje rynku pracy (agendy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu).

Inicjatywy oddolne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z projektu Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu.

Niewątpliwym sukcesem działań z wykorzystaniem Chłopskiej Szkoły Biznesu było dotarcie do małych miejscowości i aktywizacja lokalnych środowisk. Często, aby sprostać wymaganiom projektu (zorganizowanie rozgrywek dla minimum 90 uczestników w zamian za bezpłatny egzemplarz CSB), podmioty realizujące inicjatywy oddolne nawiązywały współpracę z lokalnymi partnerami. Na 85 zrealizowanych inicjatyw przypada dodatkowo 108 lokalnych partnerów, których zaprosiły do współpracy podmioty realizujące oddolne inicjatywy edukacyjne CSB. W ten sposób gra posłużyła również jako narzędzie inspirujące do podejmowania lokalnej współpracy i wzmacniania kapitału społecznego.

Główne rezultaty działań z wykorzystaniem Chłopskiej Szkoły Biznesu

  • Popularyzacja ducha przedsiębiorczości wśród młodzieży poprzez:

a) zorganizowanie łącznie 12 międzyszkolnych turniejów CSB w województwach: małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim,

b) zaangażowanie uczniów jako wolontariuszy przy organizacji wydarzeń z wykorzystaniem CSB,

c) udział CSB w 3 edycjach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w latach 2011–2013 (rozgrywki CSB w Małopolskim Instytucie Kultury oraz w małopolskich szkołach).

  • Wydobywanie dzięki CSB ukrytych talentów wśród tzw. uczniów słabych

Rozgrywki diagnozują talenty przedsiębiorcze, o których posiadaniu uczniowie nie są w stanie dowiedzieć się w inny sposób i, co jest szczególnie satysfakcjonujące dla nauczycieli, pozwalają na podwyższenie samooceny części tzw. słabych uczniów, którzy nie mając predyspozycji naukowych i osiągając niesatysfakcjonujące wyniki w nauce, osiągają bardzo dobre wyniki w grze, dowiadując się przy tym, że mają talent, tyle że wymykający się ocenom szkolnym. (Elżbieta Broczkowska, nauczycielka w III Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, koordynatorka międzyszkolnych turniejów CSB w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2010–2013, doradca zawodowy)

  • Dostarczenie instytucjom rynku pracy i uczelniom wyższym innowacyjnego narzędzia do edukacji ekonomicznej i pracy z grupami

Gra jest wykorzystywana przez doradców zawodowych do pracy z beneficjentami m.in. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wraz z oddziałami zamiejscowymi w Nowym Sączu i Tarnowie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Gra jest także wykorzystywana przez nauczycieli akademickich m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

  • Zawiązywanie się lokalnych sieci współpracy pomiędzy różnymi instytucjami oraz cykliczne wydarzenia z wykorzystaniem CSB

Inicjatywa MIK wzmacniała ducha przedsiębiorczości nie tylko dzięki atrakcyjności rozgrywek i walorom edukacyjnym gry. Równie istotne było zaangażowanie organizatorów lokalnych oraz inicjowanie współpracy z dodatkowymi podmiotami przy realizacji wydarzeń CSB.

  • Wolontariat uczniowski – pobudzanie aktywności uczniów poprzez ich zaangażowanie w organizację wydarzeń

Niezwykle ważną rolę odgrywali w latach 2008–2013 uczniowie i uczennice zaangażowani wolontaryjnie w działania CSB. Na etapie prototypu Chłopskiej Szkoły Biznesu (2008–2009) uczniowie ze szkół w Andrychowie i z Gimnazjum nr 2 w Skawinie występowali jako pomocnicy w tworzeniu gry – testowali rożne warianty rozgrywki i pomysły na mechanizm Chłopskiej Szkoły Biznesu.
Po ukazaniu się pierwszego wydania CSB w 2010 roku uczniowie i uczennice w szkołach w Polsce angażowali się (ze wsparciem nauczycieli) w organizację wydarzeń, np. obsługę rozgrywek turniejowych, przygotowanie sal do realizacji dużych rozgrywek (hale widowiskowe, szkolne hale sportowe itp.). Przedsiębiorczość cechowała nie tylko uczniów-graczy, ale również nauczycieli i uczniów biorących udział w organizowaniu wydarzeń edukacyjnych CSB.

  • Rozwój metody edukacyjnej możliwej do zaaplikowania w innych regionach Europy

Opracowana przez Małopolski Instytut Kultury gra symulacyjna Chłopska Szkoła Biznesu opiera się na lokalnej historii, pokazuje jednak uniwersalne zjawiska zachodzące w gospodarce (podaż, popyt, konkurencja, rachunek ekonomiczny przedsiębiorcy itd.). Ponad 6-letnie doświadczenia Małopolskiego Instytutu Kultury z prowadzenia działań z wykorzystaniem Chłopskiej Szkoły Biznesu układają się w kilkuetapowy proces. Poniżej przedstawiamy etapy prowadzenia edukacji na rzecz przedsiębiorczości w oparciu o dziedzictwo i historię. Działania na rzecz przedsiębiorczości inspirowane historią mogą być również podejmowane w innych regionach Europy.

Edukacja na rzecz przedsiębiorczości inspirowana historią – etapy pracy:
1)    badanie lokalnej lub regionalnej historii społeczno-gospodarczej pod kątem jej potencjału edukacyjnego (edukacja ekonomiczna),
2)    wybór i pogłębienie wątków szczególnie przydatnych do współczesnej edukacji ekonomicznej (m.in. kryterium atrakcyjności i modelowości wybranych wątków),
3)    tworzenie narzędzi edukacyjnych – scenariuszy warsztatów edukacyjnych, gier edukacyjnych itp.,
4)    nawiązywanie współpracy ze szkołami, ośrodkami szkoleniowymi dla nauczycieli i organizacjami zainteresowanymi edukacją na rzecz przedsiębiorczości,
5)    pobudzanie i wspieranie oddolnych inicjatyw edukacyjnych poprzez motywujące zasady współpracy.

Wniosek konkursowy został złożony w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (Departament Rozwoju Gospodarczego). Kolejnym etapem konkursu będzie ocena zgłoszeń w Krajowym Punkcie Kontaktowym przy Ministerstwie Gospodarki. Do finału konkursu zakwalifikowane zostaną po 2 zgłoszenia z każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.