Aktualności

Rezultaty projektu Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”

Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Gminą Andrychów zrealizował projekt edukacyjny na rzecz przedsiębiorczości dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. Działania objęły 15 881 uczestników rozgrywek „Chłopskiej Szkoły Biznesu”, którzy wzięli udział w 85 oddolnych inicjatywach edukacyjnych zrealizowanych na terenie całej Polski, 10 szkoleniach przeprowadzonych przez trenerów MIK oraz 3 regionalnych turniejach międzyszkolnych „Chłopskiej Szkoły Biznesu” zrealizowanych dzięki pracy licznych partnerów projektu. Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z działań zrealizowanych od czerwca 2012 do maja 2013 roku.

Działania wydawnicze i dystrybucja gry
W ramach projektu we wrześniu 2012 roku wydano drugie, poprawione wydanie „Chłopskiej Szkoły Biznesu” w nakładzie 300 sztuk, które dystrybuowane było bezpłatnie. Wydawnictwu towarzyszyła publikacja z inspiracjami metodycznymi dla nauczycieli (do pobrania w PDF) oraz instrukcja dla prowadzących rozgrywki CSB (do pobrania w PDF), poszerzona o rozdział dotyczący organizacji turniejów gry. Gry były dystrybuowane do kwietnia 2013 roku na terenie całej Polski. Najwięcej działań zrealizowano w czterech województwach: małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i mazowieckim.

Szkolenia dla nauczycieli
Od września 2012 do maja 2013 roku zrealizowanych zostało 10 szkoleń prowadzonych przez trenerów MIK, w których wzięło udział łącznie 217 uczestników, głównie nauczycieli. Szkolenia przygotowywały nauczycieli do prowadzenia zajęć z podstaw przedsiębiorczości i tzw. ekonomii w praktyce. Zostały one zorganizowane we współpracy z partnerami strategicznymi – ośrodkami doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce:
– Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Oddział w Nowym Sączu),
– Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie,
– Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
– Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
Dodatkowo zostały zorganizowane 2 szkolenia w Andrychowie na zaproszenie Gminy Andrychów oraz 3 szkolenia w siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury. Przedstawiciele szkół, którzy wzięli udział w szkoleniach zorganizowanych w ośrodkach doskonalenia zawodowego nauczycieli, otrzymywali bezpłatne egzemplarze gry.

Regionalne turnieje międzyszkolne w Polsce
W ramach projektu zorganizowano 3 turnieje międzyszkolne w województwach małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim, do których zgłosiły się łącznie 63 szkoły, a w rozgrywkach wzięło udział 4 720 uczestników. Regionalne turnieje zostały zorganizowane przez partnerów strategicznych:
– Towarzystwo Miłośników Andrychowa – organizatora III Małopolskiego Międzyszkolnego Turnieju CSB o Puchar Drelicharza z Andrychowa,
– Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach – organizatora III Podkarpackiego Międzyszkolnego Turnieju CSB,
– Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach – organizatora I Świętokrzyskiego Międzyszkolnego Turnieju CSB.

Turnieje pełniły w projekcie podwójną funkcję. Po pierwsze mobilizowały one uczniów do działania (emocje, rywalizacja) oraz były okazją do sprawdzenia i rozwinięcia swoich kompetencji przedsiębiorczych. Po drugie były sposobem na zachęcenie nauczycieli do opanowania umiejętności prowadzenia rozgrywek, co jest konieczne do dobrego przygotowania uczniów do udziału w turnieju (m.in. tworzenie zaawansowanych strategii biznesowych, praktyka w prowadzeniu negocjacji handlowych).

Oddolne, lokalne inicjatywy edukacyjne w Polsce (10 944 uczestników, 85 zrealizowanych inicjatyw)
MIK przekazywał partnerom bezpłatne egzemplarze gry w zamian za realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych z wykorzystaniem „Chłopskiej Szkoły Biznesu”,
w których udział wzięło minimum 90 osób.
Zgłaszającym się lokalnym partnerom udzielano instruktażu i konsultacji na temat sposobu prowadzenia rozgrywek i organizacji planowanych przedsięwzięć edukacyjnych. Wśród zgłaszających się były głównie szkoły (52%), biblioteki (12%), organizacje pozarządowe (12%), jak również uczelnie wyższe (m.in. Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) oraz instytucje rynku pracy (agendy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu).

Niewątpliwym sukcesem projektu było dotarcie do małych miejscowości i aktywizacja lokalnych środowisk. Często, aby sprostać wymaganiom projektu (zorganizowanie rozgrywek dla minimum 90 uczestników), podmioty realizujące inicjatywy oddolne nawiązywały współpracę z lokalnymi partnerami (np. szkołami). W ten sposób na 85 zrealizowanych inicjatyw przypada dodatkowo 108 lokalnych partnerów, których zaprosiły do współpracy podmioty realizujące oddolne inicjatywy edukacyjne.

Na 85 oddolnych inicjatyw edukacyjnych 41 (48%) zostało zrealizowanych w województwie małopolskim.

Dodatkowe działania i rezultaty:
Pilotaż ogólnopolskiego międzyszkolnego turnieju „Chłopskiej Szkoły Biznesu”
Rekordowe zainteresowanie ze strony szkół uczestniczących w turniejach przyczyniło się do zorganizowania przez Towarzystwo Miłośników Andrychowa pilotażowej edycji ogólnopolskiego turnieju „Chłopskiej Szkoły Biznesu”. Wzięło w nim udział 15 szkół z województw małopolskiego oraz podkarpackiego (450 uczniów biorących udział w eliminacjach oraz 32 finalistów, którzy przyjechali do Andrychowa).

Efektywność zrealizowanych działań oraz ich „efekt społeczny”
Podjęte działania przyniosły spektakularne rezultaty, znacznie wykraczające poza wstępnie przyjęte założenia:
– łączna liczba uczestników rozgrywek w Polsce wyniosła niemal 16 000 uczestników,
– łączna liczba partnerów lokalnych zgłaszających się do działań była przeszło dwukrotnie wyższa niż zakładana. Przekazywanie bezpłatnych egzemplarzy gry partnerom projektu pod warunkiem zorganizowania wydarzeń edukacyjnych dla minimum 90 osób skłoniło podmioty realizujące inicjatywy edukacyjne CSB do nawiązywania współpracy z innymi lokalnymi podmiotami. Działania z „Chłopską Szkołą Biznesu” aktywizowały społeczności lokalne w Polsce.

Różnorodność podmiotów i środowisk biorących udział w działaniach CSB
Podejmowane działania angażowały nie tylko środowiska szkolne (nauczycieli i uczniów). Do działań projektowych z wykorzystaniem gry CSB chętnie włączały się również biblioteki, organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy i uczelnie wyższe w całej Polsce.

Efekty wizerunkowe i promocyjne
Działania z „Chłopską Szkołą Biznesu” przyniosły niezwykły efekt promocyjny dla Małopolski. Osadzenie gry w realiach XVIII-wiecznego Andrychowa okazało się dla uczestników rozgrywek edukacyjnych równie atrakcyjne, jak poznawanie uniwersalnych mechanizmów w gospodarce.

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom w Polsce za niezwykłe zaangażowanie
i pomysłowość w zrealizowanych działaniach edukacyjnych. W szczególności dziękujemy projektowym partnerom strategicznym: Gminie Andrychów i Towarzystwu Miłośników Andrychowa, Zespołowi Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach, Małopolskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Świętokrzyskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodkowi Rozwoju Edukacji, Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycieli, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach oraz 85 partnerom – organizatorom oddolnych inicjatyw edukacyjnych, w tym Muzeum Etnograficznemu w Toruniu, III Liceum Ogólnokształcącemu w Toruniu, Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego oraz Fundacji Rozwoju Wolontariatu. Dziękujemy również Narodowemu Bankowi Polskiemu za dofinansowanie projektu. W gronie siła!

Pobierz Sprawozdanie z projektu Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”.