Aktualności

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansuje działania MIK

Kolejne dwanaście numerów kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, nowy projekt badawczy analizujący uczestnictwo w kulturze miejskiej oraz dziesiąta, jubileuszowa edycja „Dilettante – teatr w ruchu” – te przedsięwzięcia, realizowane przez Małopolski Instytut Kultury, otrzymały właśnie dofinansowanie w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


„Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”
Wydawany przez MIK „Autoportret” znalazł się w wąskim gronie czasopism kulturalnych, które uzyskały trzyletnią promesę ministra kultury w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa − Czasopisma”. Dofinansowanie to obejmuje lata 2012−2014. Redakcja kwartalnika planuje następujące tematy: w 2012 − „Tożsamość w przestrzeni”, „Uczestnictwo”, „Ciało”, „Wieś”, w 2013 − „Przestrzenie poprzemysłowe”, „Przestrzeń jako taka”, „Równowaga”, „Ograniczenie”, w 2014 − „Ruch”, „Przestrzenie wiedzy”, „Czas”, „Człowiek w sieci”.
Numer 1[36]/2012, zatytułowany „Tożsamość w przestrzeni” ukaże się już w lutym, dzięki wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego i będzie dotyczył przemian przestrzeni i ich związków z tożsamością w państwach Grupy Wyszehradzkiej po roku 1989.
Dofinansowanie z Programu Promocja literatury i czytelnictwa, priorytet: Czasopisma.


Projekt badawczy „Kultura miejska – węzły i przepływy”
Nowy projekt badawczy MIK będzie realizowany we współpracy z Instytutem Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, od kwietnia do grudnia 2012 roku.
Celem badań będzie uchwycenie nieformalnych oraz częściowo sformalizowanych praktyk uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze miejskiej, przede wszystkim kultury alternatywnej, manifestujących się w przestrzeni miasta – na przykładzie Krakowa. Uczestnictwo w kulturze będzie tu ujęte w kontekście komunikacji społecznej i procesów mediatyzacji, czyli tych działań, które podejmują sieci „znajomych”, kreując węzły i przepływy informacji i aktywności w ramach kultury miejskiej. Celem będzie uchwycenie punktów węzłowych (lokalizacji o szczególnej koncentracji aktywności kulturalnej), jak i przepływów między nimi. Efektem badań będzie interaktywna mapa węzłów i przepływów, internetowa publikacja podsumowująca badania, zestaw rekomendacji dla tworzenia miejskich polityk kultury.
Dofinansowanie z Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury, priorytet: Obserwatorium kultury.


„Dilettante – teatr w ruchu”
Program „Dilettante – teatr w ruchu”, zajmujący się działalnością edukacyjno-artystyczną i teatralną, otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury na działania w roku 2012, obejmujące: dwa cykle warsztatowe, Festiwal Teatrów Amatorskich „Wózek Tespisa” oraz konsultacje indywidualne.
W ramach cyklów warsztatowych planowane są: „Kurs Mistrzowski” (prowadzony przez wybitnych praktyków teatru, podnoszący kwalifikacje kadry programu oraz środowisk teatralnych zainteresowanych pedagogiką teatru, nowatorskimi technikami teatralnymi i ich wykorzystaniem w swojej pracy) oraz „Pracownie”(całoroczny moduł warsztatów z zakresu pedagogiki teatru oraz dziedzin pokrewnych).
Tegoroczna działalność „Dilettante” skupi się na podsumowaniu dotychczasowych działań, ich uporządkowaniu oraz wypracowaniu standardów kształcenia instruktorów i animatorów amatorskich grup teatralnych.
Dofinansowanie z Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury, priorytet: edukacja kulturalna.