Aktualności

Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni

Druk specjalistycznego czasopisma Autoportret nr 2/2011 o numerze ISSN 1730-3613
Numer ogłoszenia: 169374 – 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011

Kraków, 1 kwietnia 2011 r.
Znak sprawy: ZPA-271-7-1/11

Zamawiający: Małopolski Instytut Kultury

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania w sprawie zamówienia publicznego: Druk specjalistycznego czasopisma „Autoportret” nr 1/2011 oraz 2 ulotek dla Małopolskiego Instytutu Kultury

1. Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, druk i dostawa (dostarczenie wraz z wniesieniem) specjalistycznego czasopisma „Autoportret” nr 1/2011 oraz 2 ulotek dla Małopolskiego Instytutu Kultury

Szczegółowy opis przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy.

3. Tryb postępowania: zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

4. Uzasadnienie wyboru trybu zapytania o cenę:
Przedmiotem zamówienia są usługi drukowania – usługi typowe, powszechnie dostępne, o ustalonych standardach jakościowych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. mniejsza niż kwota 193.000,00 euro.

5. Szacunkowa wartość zamówienia: 59.153,66 zł netto
6. Data udzielenia zamówienia: 30 marca 2011 r.
7. Liczba otrzymanych ofert: 4
8. Liczba odrzuconych ofert: 0
9. Wybrany Wykonawca: Drukarnia Leyko, Sp. z o.o. Adres: ul. Romanowicza 11, 30-702 Kraków, woj. Małopolskie
10. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
Cena wybranej oferty: 10 905,30 zł
Oferta z najniższą ceną: 10 905,30 zł
Oferta z najwyższą ceną: 18 339,30 zł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków, dn. 23 marca 2011 r.
znak sprawy: ZPA-271-7-1/11

Dotyczy:
Postępowania sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę,
znak sprawy ZPA-271-7-1/11 z dnia 17 marca 2011 r., na druk specjalistycznego czasopisma „Autoportret” nr 1/2011 o nr ISSN 1730-3613 oraz 2 ulotek

Szanowni Państwo,

Małopolski Instytut Kultury informuje, iż w toku przeprowadzonego postępowania ustalono:
I. W przewidzianym terminie wpłynęły następujące oferty:
1. Oferta nr 1: Drukarnia Leyko sp. z o.o., ul. Romanowicza 11, 30-702 Kraków,
2. Oferta nr 2: Drukarnia Know-How, ul. Józefa Chełmońskiego 255, 31-358 Kraków
3. Oferta nr 3: Drukarnia Skleniarz, ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków
4. Oferta nr 4: Drukarnia Pasaż sp. z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków

II. Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania: 0

III. Liczba odrzuconych ofert: 0

V. Kryteria oceny ofert: 100% cena

VI. Wybrany Wykonawca:

Numer Wybranej oferty: 1
Nazwa Wybranego wykonawcy: Drukarnia Leyko sp. z o.o.,
Adres: ul. Romanowicza 11, 30-702 Kraków
Liczba punktów: 100

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta była najkorzystniejszą ofertą, złożoną przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z postępowania i otrzymała 100 punktów w kryterium oceny ofert. Treść oferty odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VII. Pozostałe złożone oferty:
1. Oferta nr 2: Drukarnia Know-How, ul. Józefa Chełmońskiego 255, 31-358 Kraków, która w kryterium oceny ofert otrzymała 59,46 pkt
2. Oferta nr 3: Drukarnia Skleniarz, ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków, która w kryterium oceny ofert otrzymała 86,16 pkt
3. Oferta nr 4: Drukarnia Pasaż sp. z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków, która w kryterium oceny ofert otrzymała 96,79 pkt