Aktualności

Rekomendacje MIK: Laboratorium teatru cieni

7-8 maja 2011 r.
teren byłej fabryki Miraculum, ul. Zabłocie 23, Kraków

Co kryje się po­między pro­mie­niem świa­tła a smu­gą cie­nia? Ile barw ma­ją cie­nie? Czy rze­czywi­ście są płaskie? Ze­spół Te­atru Fi­gur Kraków za­prasza wszyst­kich za­in­tereso­wanych: współcze­sną sz­tu­ką, te­atrem for­my, anima­cją kul­tu­ral­ną, czymś więcej niż czubek własnego nosa na we­ek­end z te­atrem cie­ni!

PRO­GRAM LABO­RATO­RIUM

so­bo­ta, 07.05.2011 r.

09.00-16.00 warsz­taty te­atru cie­ni

17.00-18.30 opo­wieść o współcze­snym te­atrze cie­ni po­łączona z in­terak­tyw­ną in­stalacją (wstęp wol­ny)

19.00 Za­pach słoni po desz­czu (spek­takl)

nie­dzie­la, 08.05.2011 r.

16.00-16.45 in­terak­tyw­na in­stalacja cie­nio­wa (wstęp wol­ny)

17.00 Za­pach słoni po desz­czu (spek­takl)

Więcej (strona Teatru Figur Kraków)