Aktualności

Program „Warto pamiętać” – World Orchestra for Peace

Wykonanie usługi z zakresu kultury oraz działalności twórczej i artystycznej, polegającej na pokryciu części wartości usług świadczonych przez członków Światowej Orkiestry dla Pokoju – The World Orchestra for Peace, w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej w ramach Programu Warto pamiętać. Kraków, 1 września 2009 r., kościół Świętych Piotra i Pawła

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Instytut Kultury, ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 4221884, faks 0-12 4225562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa instytutcja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi z zakresu kultury oraz działalności twórczej i artystycznej, polegającej na pokryciu części wartości usług świadczonych przez członków Światowej Orkiestry dla Pokoju – The World Orchestra for Peace, w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej w ramach Programu Warto pamiętać. Kraków, 1 września 2009 r., kościół Świętych Piotra i Pawła.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi z zakresu kultury oraz działalności twórczej i artystycznej, polegającej na pokryciu części wartości usług świadczonych przez członków Światowej Orkiestry dla Pokoju – The World Orchestra for Peace, w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej w ramach Programu Warto pamiętać, który odbędzie się dnia 1 września 2009 r. w Kościele Świętych Piotra i Pawła w Krakowie.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.22.00-3.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 100000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄI NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 100000.00
Oferta z najniższą ceną: 100000.00 oferta z najwyższą ceną: 100000.00
Waluta: PLN.