Trzecie spotkanie dotyczące Klastra Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET

Klaster będzie wspierał działania mające na celu rozwój międzysektorowej współpracy podmiotów prowadzących działalność związaną z kulturą.

Do realizacji celów Klaster będzie wykorzystywać:

  • platformę internetową służącą pozyskiwaniu partnerów do planowanych projektów oraz narzędzia do zarządzania projektem,
  • inkubator przedsiębiorczości, wspierajacy komercjalizację pomysłów oraz udostępniający powierzchnię do prowadzenia działalności gospodarczej i artystycznej, a także
  • cykl profilowanych warsztatów, seminariów i konferencji pod marką „EKON”,  www.konferencjaekon.pl, wprowadzających tematykę przemysłów kultury, klastrów, zarządzania projektami, komercjalizacji, digitalizacji, prawa autorskiego itp.

Spotkanie w Małopolskim Instytucie Kultury było poświęcone omówieniu przebiegu tegorocznej konferencji EKON, która będzie odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2009 r. w Krakowie.

Pierwszy dzień konferencji będzie prowadzony w formie panelowej, z udziałem gości z kraju i z zagranicy. Będą nimi praktycy – menedżerowie działający w przemysłach kultury.
Dzień drugi to praca w tematycznych grupach, dedykowanych wybranym przemysłom kultury, służąca porównaniu przykładów dobrych praktyk ze świata i z Polski oraz próba diagnozy stanu obecnego sektora kultury w naszym kraju.
Trzeci dzień konferencji to swobodna dyskusja w oparciu o własne doświadczenia i wiedzę wyniesioną z konferencji przez uczestników, a także szansa na wykreowanie nowych projektów realizowanych w ramach Klastra.

Celem konferencji EKON 2009 jest stworzenie, m.in. na bazie zebranych podczas warsztatów drugiego dnia wniosków, dokumentu strategicznego pod nazwą „FORESIGHT dla przemysłów kreatywnych 2020”.

Kontakt:

mail  Sebastian Wacięga
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 20