Aktualności

Zakup czterech monitorów LCD

Kraków, 10 kwietnia 2006

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 60 000 EURKOD
CPV 30231250-4 monitory ekranowe

Przedmiot zamówienia:
DOSTAWA CZTERECH MONITORÓW KOMPUTEROWYCH LCD 19”
Numer postępowania: ZP / MIK / 06 / 2006

1)Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków

2) Przedmiot zamówienia:Cztery monitory komputerowe LCD 19” zgodne z parametrami technicznymi podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3) Termin realizacji zamówienia: przedmiot zamówienia winien być dostarczony do siedziby Zamawiającego (Małopolski Instytut Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków) w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia podpisania umowy lub daty otrzymania zamówienia.

4) Wadium: nie jest wymagane.

5) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 42 lub 45, może też zostać przesłana po złożeniu pisemnego wniosku faksem lub pocztą elektroniczną. Specyfikacja jest bezpłatna.

6) Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:
jest: Anna Jamrozik, tel. 012 422 18 84, fax 012 422 55 62,
e-mail:

7) Oferty należy składać w sekretariacie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 45, do dnia: 28 kwietnia 2006 r., do godz. 11.30.

8) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 28 kwietnia 2006 r., do godz. 12.00 w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna).

9) W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji i w art. 22 ust. 1 oraz nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz którzy pobrali materiały przetargowe.

10) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:Cena: 100%.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Małopolski Instytut Kultury uprzejmie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostało zakończone.

W prowadzonym postępowaniu wybrano firmę:
Elektronika Sp. z o.o.
ul. Józefa 26 31-058 Kraków

Cena netto: 28.839,00 zł
Cena brutto: 35.183,58 zł

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym