Aktualności

Druk insertu VIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Numer postępowania: ZP / MIK / 05 / 2006, Kraków, 29 marca 2006

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 60 000 EUR
CPV – 78180000-2 USŁUGI W ZAKRESIE DRUKOWANIA GAZET

Przedmiot zamówienia:
Druk wraz z naświetleniem okładki do insertu VIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków

2) Przedmiot zamówienia: Druk wraz z naświetlaniem (skład Zamawiającego) okładki do insertu VIII MDDK o poniższych parametrach, wymogi techniczne okładki również w Załączniku „A” do niniejszej SIWZ:

Format: 540 mm x 400 mm falcowany do formatu 270 mm x 400 mm (po obcięciu)
Objętość: 4 strony (pojedyncza kolumna ułożona pionowo, po obcięciu 270 mm x 400 mm)
Nakład: 160 000 egzemplarzy
Papier: nie gorszy niż w klasie typu: Norset Classic 60 g*
Kolor: 4 + 4

* W przypadku zaoferowania papieru innego niż: Norset Classic 60g, Wykonawca winien załączyć próbkę takiego papieru zadrukowanego dwustronnie w pełnym kolorze.

3) Termin realizacji zamówienia:
a) Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu dostarczenia materiałów do drukarni i ich akceptacji do druku przez Zamawiającego, jednak nie później niż do 4 maja 2006 r.

b) Wykonawca dostarcza na własny koszt wydrukowaną okładkę do insertu pod wskazany przez Zamawiającego adres: Agora Poligrafia Sp. z o.o., ul. Towarowa 4, 43-110 Tychy.

4) Wadium: nie jest wymagane.

5) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 42 lub może zostać przesłana po złożeniu pisemnego wniosku faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Specyfikacja jest bezpłatna.

6) Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:
Anna Jamrozik, tel. 012 422 18 84, fax 012 422 55 62
w godz. 10-16; e-mail:

7) Oferty należy przesłać/złożyć w sekretariacie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 45, do dnia: 19 kwietnia 2006 r., do godz. 15.30.

8) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia: 19 kwietnia 2006 r., o godz. 16.00.

9) W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji i w art. 22 ust. 1 oraz nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych oraz którzy pobrali materiały przetargowe.

10) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena: 100%.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZP / MIK / 05 / 2006 z dnia 29 marca 2006 r.

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie uprzejmie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na druk okładki do insertu w ramach kampanii promocyjnej VIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostało zakończone.

W prowadzonym postępowaniu wybrano firmę:
Plus Media Sp. z o.o.,
ul. Żabi Kruk 14, 80-822 Gdańsk
Cena netto: 15.750,00 zł
Cena brutto: 19.215,00 zł

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym.