Aktualności

Wynajem nośników reklamowych typu billboard oraz druk billboardów w ramach kampanii promocyjnej VIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. \prawo zamówień publicznych, Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177

PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 60 000 EUR
CPV -74410000-6 Usługi reklamowe; 78100000-8 Usługi drukowania
Numer postępowania: ZP / MIK / 03 / 2006

1) Przedmiot zamówienia: Wynajem nośników reklamowych typu billboard oraz druk billboardów w ramach kampanii promocyjnej VIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

A. Wynajem, wyklejenie i ekspozycja 80 nośników reklamowych typu billboard:

– w formacie: 5,04 x 2,38 m (12,00 m2)

– w terminie: 1-31 maja 2006 r.

zlokalizowanych wg poniższych ramowych wytycznych:

– Kraków 60-65 szt. – w miarę możliwości rozłożone równomiernie we wszystkich dzielnicach miasta.

– Region: Małopolska 15-20 szt. – rozmieszczone w miarę możliwości w wymienionych poniżej miastach i przy drogach dojazdowych do Krakowa:

– Tarnów (nie mniej niż 3 szt. nie więcej niż 5 szt.),

– Nowy Sącz (nie mniej niż 3 szt. nie więcej niż 5 szt.),

– drogi dojazdowe do Krakowa – pozostałe nośniki (pożądane lokalizacje m.in. na trasach E77, E40, A4).

Wykonawca na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia dokona doboru nośników reklamowych w możliwie jak najlepszych lokalizacjach. Przed zawarciem umowy (termin zawarcia umowy nie krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty) Wykonawca przedstawi listę lokalizacji – nie mniej niż 90 nośników reklamowych, spełniających wymogi zawarte w SIWZ, z których Zamawiający wybierze 80 nośników; ww. listę zwycięski Wykonawca udostępni Zamawiającemu nie później niż do dnia 11 kwietnia 2006 r. Lista lokalizacji nośników reklamowych stanowić będzie integralną część umowy.

B. Przygotowanie materiałów do druku na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego projektu billboardu oraz druk billboardów wg następujących parametrów:

format: 5,04 x 2,38 m (12,00 m2)
liczba billboardów: 96 szt. (łącznie 1.152,00 m2)
materiał: papier billboardowy typu Blue Back Side 120g/m2
kolor: pełny kolor

3) Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do wynajmu nośników reklamowych, wyklejenia (wyklejenie billboardów nastąpi nie później niż w 48 godz. od wszczęcia kampanii promocyjnej) i ekspozycji billboardów promujących VIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego na wskazanych przez Zamawiającego nośnikach reklamowych typu billboard w terminie: 1-31 maja 2006 r.

4) Wadium: nie jest wymagane.

5) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 42 lub może zostać przesłana po złożeniu pisemnego wniosku faksem lub pocztą elektroniczną. Specyfikacja jest bezpłatna.

6) Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:
Anna Jamrozik, tel. 012 422 18 84, fax 012 422 55 62 w godz. 10-16; e-mail:

7) Oferty należy składać w sekretariacie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 45, do dnia: 3 kwietnia 2006 r., do godz. 11.30.

8) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia: 3 kwietnia 2006 r., do godz. 12.00.

9) W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji i w art. 22 ust. 1 oraz nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz którzy pobrali materiały przetargowe.

10) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena: 100%. Kraków, 14 marca 2006

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZP / MIK / 03 / 2006 z dnia 14 marca 2006 r.

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie uprzejmie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem nośników reklamowych typu billboard oraz druk billboardów w ramach kampanii promocyjnej VIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostało zakończone.

W prowadzonym postępowaniu wybrano firmę:
BUSINESS CONSULTING Sp. z o.o.,
ul. Koneckiego 2, 40-040 Katowice

Cena netto: 48.400,00 zł
Cena brutto: 59.048,00 zł

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym.