Aktualności

Druk wraz z naświetlaniem albumu „Księga uwolnionych tekstów”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
prawo zamówień publicznych, Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177

PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 60 000 EUR
CPV – 78110000-1 – Usługi w zakresie drukowania książek

Numer postępowania: ZP / MIK / 09 / 2005

1) Przedmiot zamówienia: Druk wraz z naświetlaniem (skład Zamawiającego) albumu „Księga uwolnionych tekstów” o poniższych parametrach:

Nakład: 500 egzemplarzy

ŚRODEK ALBUMU
format: B4
liczba stron: 220
str.papier: biały kreda mat 120g
kolor: 2 + 2

WKŁADKA – MAPKA wklejana z tyłu książki (ostatnia strona)
format: B4 x 2 składana – dopasowana do formatu albumu
papier: biały kreda mat 120g
kolor: 2 + 1

OKŁADKA ALBUMU
Oprawa tektura 350 g (szycie nicią + klejenie), lakier UV miejscowo, folia matowa
format: B4
kolor: 4 + 0

2) Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dostarczenia materiałów przez Zamawiającego do drukarni

3) Wadium: nie jest wymagane

4) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 42 lub może zostać przesłana po złożeniu wniosku faksem lub pocztą elektroniczną. Specyfikacja jest bezpłatna.

5) Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

Anna Jamrozik, tel. (12) 422 18 84, fax (12) 422 55 62
w godz. 10-16; e-mail:

6) Oferty należy składać w sekretariacie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 45, do dnia: 17 sierpnia 2005 r., do godz. 11.30.

7) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia: 17 sierpnia 2005 r., o godz. 12.00 w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna).

8) W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji i w art. 22 ust. 1 oraz nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz którzy pobrali materiały przetargowe.

9) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena: 100%

Kraków, 25 lipca 2005

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie uprzejmie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na druk wraz z naświetleniem albumu „Księga uwolnionych tekstów” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostało zakończone.

W prowadzonym postępowaniu wybrano firmę:
Drukarnia LIBRA-PRINT Daniel Puławski
Al. Piłsudskiego 82 18-400 Łomża

Cena netto: 13.400,00 zł
Cena brutto: 16.348,00 zł

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym.