Aktualności

Druk wraz z naświetlaniem insertu „Pierścień św. Kingi”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych, Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177

PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 60 000 EUR
CPV – 78180000-2 USŁUGI W ZAKRESIE DRUKOWANIA GAZET
Numer postępowania: ZP / MIK / 06 / 2005

1) Przedmiot zamówienia: Druk wraz z naświetlaniem (skład Zamawiającego) insertu „Pierścień św. Kingi” o poniższych parametrach:

objętość i format: 8 stron w formacie 280 mm x 410 mm (po obcięciu)
nakład: 130 000 egzemplarzy
papier: biały gazetowy 45 g/m2
kolor: 4 + 4
szycie: 2 x drut

2) Termin realizacji zamówienia: nie później niż 6 lipca 2005 r.

3) Wadium: nie jest wymagane

4) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 42 lub może zostać przesłana po złożeniu wniosku faksem lub pocztą elektroniczną. Specyfikacja jest bezpłatna.

5) Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

Anna Jamrozik, tel. (12) 422 18 84, fax (12) 422 55 62
w godz. 9-16; e-mail:

6) Oferty należy składać w sekretariacie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 45, do dnia: 22 czerwca 2005 r., do godz. 11.30.

7) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia: 22 czerwca 2005 r., o godz. 12.00 w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna).

8) W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji i w art. 22 ust. 1 oraz nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz którzy pobrali materiały przetargowe.

9) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena: 100%

Kraków, 2 czerwca 2005