Aktualności

Zapewnienie usług noclegowych i wyżywienia oraz udostępnienia sali konferencyjnej i sal warsztatowych

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych, Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
Rynek Główny 25 31-008 Kraków

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamówienie publiczne poniżej 60 000 EUR
Numer postępowania: ZP / MIK / 01 / 05

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 60 000 EUR

Przedmiot zamówienia:
Zapewnienie usług noclegowych i wyżywienia oraz udostępnienia sali konferencyjnej (ok. 70 osób) i 3 sal warsztatowych (ok. 25 osób każda) podczas konferencji „Kultura w społecznościach lokalnych”, organizowanej w terminie 5-6 kwietnia 2005 r., w ośrodku położonym w odległości do 100 km od Krakowa.

1) Miejsce realizacji konferencji: Hotel / Pensjonat kategorii min. 2 gwiazdki, położony w odległości do 100 km od Krakowa, z dobrym połączeniem komunikacyjnym.

2) Termin realizacji zamówienia: 5-6 kwietnia 2005 r.

3) Liczba uczestników: ok. 70

4) Wadium: nie jest wymagane

5) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 42 lub może zostać przesłana po złożeniu wniosku faksem lub pocztą elektroniczną. Specyfikacja jest bezpłatna.

6) Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

Anna Jamrozik, tel. (12) 422 18 84 , w godz. 9-16; e-mail:

7) Oferty należy składać w sekretariacie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 45, do dnia: 28.02.2005 r. do godz. 14:00

8) Otwarcie ofert nastąpi dnia: 28.02.2005 r. o godz. 14:30 w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 42.

9) W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji i w art. 22 ust. 1 oraz nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz którzy pobrali materiały przetargowe.

10) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena: 100%

11) Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

Unieważnienie postępowania nr: ZP / MIK / 01 / 05

Przedmiot zamówienia:
Zapewnienie usług noclegowych i wyżywienia oraz udostępnienia sali konferencyjnej (ok. 70 osób) i 3 sal warsztatowych (ok. 25 osób każda) podczas konferencji „Kultura w społecznościach lokalnych” organizowanej w terminie 5-6 kwietnia 2005 r., w ośrodku położonym w odległości do 100 km od Krakowa.

Małopolski Instytut Kultury unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR, na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Planowana na 5-6 kwietnia 2005 r. konferencja „Kultura w społecznościach lokalnych” nie może się odbyć, ponieważ główny prelegent Olivier Ribeton z powodów osobistych odwołał swój udział w ww terminie. Ponadto, na konferencji miały zostać zaprezentowane pierwsze efekty międzynarodowego projektu HERMES, do którego przystąpił Małopolski Instytut Kultury, a który z przyczyn formalno-prawnych, i od nas niezależnych, nie wszedł jeszcze w fazę realizacji. W związku z zaistnieniem ww. okoliczności, jesteśmy zmuszeni odwołać konferencję.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

NR SPRAWY: ZP / MIK / 01 / 2005

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie uprzejmie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie usług noclegowych i wyżywienia oraz udostępnienia sali konferencyjnej (na ok. 70 osób) i 3 sal warsztatowych (na ok. 25 osób każda) podczas konferencji „Kultura w rozwoju społeczności lokalnych” organizowanej w terminie 5-6 kwietnia 2005 r., w ośrodku położonym w odległości do 100 km od Krakowa, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostało zakończone.

W prowadzonym postępowaniu wybrano firmę:

Usługi Turystyczne Ewa Białogórska, Jerzy Białogórski, Eugeniusz Pilśniak Sp. Jawna
ul. Willowa 12
43-370 Szczyrk

Cena netto: 7 640,00 zł
Cena brutto: 8 174,80 zł