Fot. B. Krężel, MIK 2017 ©

Skarbiec

Skarbiec

Program „Skarbiec” informuje o dostępnych źródłach finansowania projektów kulturalnych. Serwis informacyjny przedstawia aktualne konkursy i granty oraz gromadzi bazę danych o instytucjach i organizacjach wspierających przedsięwzięcia kulturalne.


Aktualne konkursy grantowe:

Dom Kultury +
Priorytet I: Szkolenia
Termin: 16 września 2010

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nowy Program Dom Kultury +.

Celem Priorytetu I: Szkolenia są:

 • doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników domów kultury,
 • podniesienie profesjonalizmu zarządzania i prowadzenia skutecznej działalności opartej o diagnozę potrzeb środowiska lokalnego,
 • stworzenie strategii rozwoju i funkcjonowania domu kultury.

Do składania wniosków zaproszone są domy kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego oraz położone są w gminach miejskich, miejsko-wiejskich i miastach ze szczególnym uwzględnieniem tych do 20 000 mieszkańców.

Więcej >>

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
Terminy:
15 grudnia 2010
(projekty o charakterze ponadlokalnym)
30 września 2010 (projekty o charakterze lokalnym)

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego, finansując inicjatywy dotyczące edukacji ekonomicznej, innowacji w zakresie edukacji, dziedzictwa kulturowego i tradycji, twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, polityki społecznej i nauki przedsiębiorczości.

Więcej
>>

Fundacja BRE Banku

Misją Fundacji BRE Banku jest wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu oraz podnoszeniu poziomu wiedzy i jakości życia społeczeństwa.
Fundacja głównie koncentruje się na wspieraniu z obszarów:

 • Nauki i edukacji
 • Ochrony zdrowia i opieki społecznej
 • Kultury i dziedzictwa narodowego

Więcej >>


Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Terminy:
1-2 września, 2-3 listopada 2010

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej finansuje projekty, które są realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Projekty wspierane przez Fundację muszą być realizowane na terytorium Polski i/lub Niemiec.

Priorytety Fundacji:

 • Spotkania i współpraca instytucjonalna
 • Prace naukowe, kształcenie i wspieranie nauki języka polskiego i języka niemieckiego jako języków obcych oraz polonistyki i germanistyki w kraju sąsiada
 • Media
 • Działania literackie i artystyczne, uznawane za ważne dla dialogu polsko-niemieckiego

Więcej >>


Małopolska – nasz Region, nasza szansa
Termin: 21 września 2010

Samorząd Województwa Małopolskiego w 2010 roku ogłasza pierwszą edycję programu "Małopolska – nasz Region, nasza szansa", realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Program realizowany jest poprzez zakup usług promocyjnych, polegających na promocji marki „Małopolska” w ramach przedsięwzięć organizowanych na terenie Województwa Małopolskiego, w kraju lub poza granicami kraju.

Program został podzielony na 4 kategorie:
a)  Małopolska tradycyjna – promująca inicjatywy wzmacniające tożsamość regionalną, inicjatywy promujące lokalne tradycje, dziedzictwo kulturowe Regionu, małopolskie święta i zwyczaje,
b)  Małopolska aktywnie – promująca aktywne formy spędzania wolnego czasu w Małopolsce.
c)  Małopolska kreatywna – promująca niestandardowe pomysły na promocję Regionu. 
d)  Małopolska społecznie – promująca inicjatywy obywatelskie i postawy patriotyczne

Więcej >>

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Terminy:
Małe Granty – 1 września 2010
Standardowe Granty – 15 września 2010

Fundusz Wyszehradzki wspiera projekty współpracy regionalnej pomiędzy Czechami, Węgrami, Polską i Słowacją, w następujących dziedzinach: współpraca kulturalna, współpraca naukowa i badania naukowe, edukacja, wymiana młodzieży, współpraca transgraniczna, promocja turystyki.

Więcej
>>

Miłosz 2011 – Promesa
Termin: 30 września 2010

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza program „Miłosz 2011 – Promesa”, którego celem jest przygotowanie i realizacja programu obchodów Roku Miłosza 2011 oraz promocja kultury polskiej poprzez działania związane z osobą i twórczością Czesława Miłosza w kraju i zagranicą.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

 1. Najważniejsze wydarzenia kulturalne organizowane w kraju i zagranicą popularyzujące wiedzę o Czesławie Miłoszu, w tym: festiwale, konkursy, wystawy, seminaria, konferencje, wyjazdy studyjne, publikacje książkowe i internetowe,
 2. Tworzenie dzieł inspirowanych osobą i twórczością Czesława Miłosza, w tym: utwory muzyczne, sceniczne, literackie, plastyczne, filmowe oraz projekty multimedialne i informatyczne,
 3. Projekty promujące osobę i twórczość Czesława Miłosza i Rok Miłosza.

Więcej >>


MRPO Działanie 3.2
Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego
Schemat A: Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych
Termin: 21 września 2010

W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na:

 1. Projekty związane z konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem oraz zabezpieczeniem przed zagrożeniami obiektów (wraz z ich otoczeniem) wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków, na listę światowego dziedzictwa UNESCO, uznanych za Pomnik Historii, objętych formą parku kulturowego, miejsc pamięci narodowej i martyrologii lub innych miejsc historycznych powołanych za pomocą odrębnych ustaw oraz skansenów wraz z ich przystosowaniem dla celów kulturalnych i turystyki kulturowej.
 2. Projekty związane z konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem publicznych zabytków inżynierii, techniki i przemysłu objętych formą ochrony zabytków (wymienione w pkt. 1) wraz z ich otoczeniem w celu przystosowania ich na cele kulturalne np. muzea, domy i ośrodki kultury, centra sztuki nowoczesnej, galerie sztuki oraz turystyki kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów angażujących nowoczesne technologie.
 3. Projekty związane z konserwacją publicznych zbiorów zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów i archiwaliów, a także tworzeniem kompleksowych systemów informacji i zabezpieczeń przed nielegalnym wywozem dzieł sztuki oraz zabezpieczeniem zabytków ruchomych i nieruchomych przed kradzieżą i zniszczeniem, z zastrzeżeniem, iż zbiory i zabytki będące przedmiotem projektu są ogólnodostępne dla mieszkańców regionu.
 4. Projekty związane z konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem oraz zabezpieczeniem przed zagrożeniami układów przestrzennych (urbanistycznych i ruralistycznych) o wybitnych wartościach historyczno-kulturowych. W przypadku zespołów architektury muszą one zostać wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków (jako układy lub zespoły urbanistyczne, ruralistyczne) lub być ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako strefa ochrony konserwatorskiej lub też zorganizowane w formie parków kulturowych, rozumianych jako obszarowa forma ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego regionu.

Więcej >>

MRPO Działanie 8.2
Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy
Termin:
10 grudnia 2009 – 30 września 2010

W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na:

 • organizację wizyt studyjnych,
 • organizację staży, szkoleń, konferencji, warsztatów w celu wymiany doświadczeń i podniesienia kompetencji uczestników,
 • wypracowanie modeli/wytycznych/strategii w oparciu o poznane w ramach projektu rozwiązania zagraniczne, gotowych do wdrożenia na gruncie polskim przez zainteresowane podmioty/instytucje z terenu Małopolski,
 • wymianę grup młodzieży ze szkół małopolskich różnego szczebla oraz organizacji z sektora pozarządowego prowadzącego do wzmocnienia więzi europejskich oraz poznania tradycji, kultury i zwyczajów partnerów,
 • utworzenie nowych sieci współpracy/przystępowanie do już istniejących sieci (spotkanie organizacyjne, określenie zasad i celów funkcjonowania sieci, utworzenie platformy wymiany informacji, w szczególności utworzenie strony internetowej),
 • animowanie pracy sieci np. poprzez organizację wystaw, spotkań, warsztatów, seminariów.

Preferowane będą projekty kompleksowe, tzn. składające się z wielu możliwych form wymiany doświadczeń (np. projekt obejmujący organizację konferencji, wyjazdów studyjnych, warsztatów

Więcej >>


Programy dla kultury
Fundacja J&S PRO BONO POLONIAE

Fundacja J&S PRO BONO POLONIAE przekazuje innym fundacjom, stowarzyszeniom i wszelkiego typu organizacjom pozarządowym dotacje na realizację konkretnych zadań mieszczących się w zakresie programów prowadzonych przez Fundację J&S PBP.
Działania te służą m.in. upowszechnianiu polskiej kultury i tradycji oraz propagują twórczą aktywność w różnych dziedzinach kultury. Fundacja J&S PBP wspiera niekomercyjne i niekonwencjonalne przedsięwzięcia, które są alternatywą dla kultury masowej.

Więcej >>


Program Młodzież w Działaniu
Terminy:
1 września, 1 listopada 2010

Program „Młodzież w Działaniu” to program Unii Europejskiej skierowany do młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat oraz do pracowników młodzieżowych, wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy.

Więcej
>>

Program „Polska Prezydencja 2011 – Promesa”
Termin: 30 września 2010

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza program „Polska Prezydencja 2011 – Promesa”. Jego celem jest finansowanie zadań promujących i prezentujących ciekawe i wartościowe zjawiska oraz tendencje w polskiej kulturze w ramach programu kulturalnego Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku. Finansowane działania muszą odbywać się przynajmniej w jednej z dziesięciu stolic: Brukseli, Berlinie, Paryżu, Londynie, Madrycie, Kijowie, Mińsku, Moskwie, Pekinie, bądź Tokio, w drugiej połowie 2011 roku.

Więcej >>

Program Translatorski ©POLAND

Program Translatorski ©POLAND jest administrowany przez Instytut Książki w Krakowie. Celem Programu jest wspieranie polskiej literatury w przekładzie na języki obce i zwiększenie jej obecności na zagranicznych rynkach książki.

Programem objęte są w szczególności:

 • literatura piękna i eseistyka
 • utwory szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych historii Polski, jej kultury i literatury)
 • literatura dla dzieci i młodzieży
 • literatura faktu

Program może pokryć m.in.:

 1. do 100 % kosztów tłumaczenia utworu z języka polskiego na język obcy
 2. do 100 % kosztów zakupu licencji

Wnioski mogą być składane przez wydawnictwo, które zleca przetłumaczenie polskiej książki i zechce ją opublikować.

Więcej >>


Sample Translations ©POLAND

Celem Programu Sample Translations ©POLAND powołanego przez Instytut Książki jest promocja literatury polskiej za granicą poprzez zachęcenie tłumaczy do przedstawiania polskich książek zagranicznym wydawcom. Adresatami Programu są tłumacze literatury polskiej. Wsparcie w ramach programu obejmuje sfinansowanie do 20 stron próbnego przekładu (x 1800 znaków).

Więcej >>


Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa
Termin: 30 września 2010

Województwo Małopolskie, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie ogłaszają otwarty konkurs na najlepsze scenariusze filmowe w kategorii film fabularny pn. „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa”, którego celem jest promocja twórców poprzez wyłonienie najciekawszych  scenariuszy filmu fabularnego związanych z Województwem Małopolskim i miastem Krakowem tematyką lub miejscem akcji. Realizacja konkursu ma przyczynić się do uaktywnienia środowisk twórczych, docenienia i nagrodzenia oryginalnego sposobu widzenia filmowego Krakowa i Małopolski – ludzi, historii i teraźniejszości, miejsc i opowieści, stworzenie w efekcie pełnometrażowego filmu fabularnego, który promować będzie nasz region i twórców współczesnego kina.

Więcej >>

Visegrad Artist Residency Program
Termin: 10 września 2010

Visegrad Artist Residency Program to program stworzony przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w celu ułatwienia wymiany artystów – obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej.

Zgodnie z założeniami programu, rezydencja musi odbyć się w kraju należącym do Grupy (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry), innym niż kraj zamieszkania artysty. Aby ubiegać się o pobyt, każdy artysta musi znaleźć organizację goszczącą, która zaakceptuje jego projekt rezydencji. Fundusz oferuje trzymiesięczne stypendium dla artysty i instytucji przyjmującej w miesięcznej wysokości 750 euro dla każdej ze stron (w sumie każda rezydencja otrzymuje wsparcie w kwocie 4500 euro).

Więcej >>

Kontakt:

mail  Elżbieta Kaproń
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 35

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności