Zapytanie o rozeznanie rynku na wykonanie i montaż tablic informacyjnych

30 sierpnia 2017 r. – Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia. Szczegółowe dane w pliku: informacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu niniejszego postępowania. Szczegółowe dane w pliku: informacja o rozstrzygnieciu.pdf

 

Wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert cenowych

Dotyczy: zadania pn.: wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby projektu SKANSENOVA.

Zamawiający: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, w związku z wnioskiem Wykonawcy
o wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert cenowych złożonym w dniu 7 sierpnia 2017 r., przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści ww. zaproszenia.

Pytanie Wykonawcy:

Mam pytanie o horyzont czasowy realizacji zlecenia.[ PR27-0610-1/17 ]

Czy datę zawarcia umowy z wykonawcą przewidujemy na wrzesień?

Czy możliwe będzie elastyczne traktowanie terminu 15 dni na zamontowanie ostatniej z montowanych tablic?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Umowa z wykonawcą zostanie zawarta po przeprowadzeniu czynności związanych z oceną ofert złożonych w postępowaniu – Zamawiający zwraca jedynie uwagę, że wykonawcy związani są złożoną ofertą przez 30 dni. Zamawiający ma nadzieję, że czynności oceny ofert nie potrwają długo i do zawarcia umowy dojdzie  jeszcze w sierpniu 2017 r.

Termin realizacji umowy wskazany w zaproszeniu do składania ofert cenowych i określony jako: sukcesywnie do 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy oznacza, że wykonawca, który uzyska możliwość realizacji zamówienia będzie musiał w ciągu 15 dni od dnia zawarcia umowy sukcesywnie wykonać i zamontować wszystkie tablice, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi sposobów montażu (co oznacza także wykonanie odpowiednich konstrukcji nośnych/stelaży w wymaganych miejscach i ich postawienie). Wykonawca zawsze będzie mógł wykonać dane zamówienie w czasie krótszym niż wskazane 15 dni, jednakże Zamawiający, co do zasady nie widzi możliwości przedłużania tego terminu.

 

Kraków, dnia 8 sierpnia 2017 r.

 

UWAGA

  1. W związku z omyłkowym zamieszczeniem niewłaściwego poglądowego projektu tablicy informacyjnej (załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert cenowych) w zadaniu jw. Zamawiający: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zmuszony jest przedłużyć termin składania ofert cenowych określny w p. 7a zaproszenia do składania ofert cenowych, który tym samym otrzymuje brzmienie:
  2. a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r., do godziny 17:00 w sekretariacie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (MIK), ul. 28 Lipca nr 17C, 30-233 Kraków.
  3. Jednocześnie Zamawiający zamieszczapoprawiony załącznik nr 3wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w rekordach dotyczących niniejszego zadania.

 

Zamawiający: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby projektu SKANSENOVA

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu SKANSENOVA. – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu nr POIS.08.01.00-00-1061/16:

Projekt realizowany jest w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami zamieszczone jest poniżej.

Informacja o zamówieniu została również zamieszczona w BIP Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie.


informacja o udzieleniu zamówienia.pdf

 informacja o rozstrzygnieciu.pdf

Zał nr. 1 – formularz oferty

Zał nr. 2 – oświadczenie oferenta

Zał nr. 3 – poglądowy projekt tablicy, poprawiony

Zał nr. 4 – miejsca montażu

 Zał nr. 5 – istotne postanowienia umowy

Zaproszenie do składania ofert