Wynajem nośników reklamowych

Numer postępowania: ZP/MIK/02/2007

Wynajem nośników reklamowych typu billboard oraz druk billboardów w ramach kampanii promocyjnej IX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

Kraków, 27 lutego 2007 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177 (z późn. zm.).

Przetarg nieograniczony ? zamówienie publiczne poniżej 60 000 Eur

CPV -74410000-6 Usługi reklamowe

1. Przedmiot zamówienia:

Wynajem nośników reklamowych typu billboard oraz druk billboardów w ramach kampanii promocyjnej IX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

A. Wynajem, wyklejenie i ekspozycja 80 nośników reklamowych typu billboard:

– w formacie: 5,04 x 2,38 m (12,00 m2)
– w terminie: 16-31 maja 2007 r.

Wykonawca na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia dokona doboru nośników reklamowych w możliwie jak najlepszych lokalizacjach. Do oferty Wykonawca dołącza listę lokalizacji ? nie mniej niż 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) nośników reklamowych, spełniających wymogi zawarte w SIWZ, z których Zamawiający wybierze 80 (słownie: osiemdziesiąt) nośników. Lista wybranych przez Zamawiającego lokalizacji nośników reklamowych stanowić będzie integralną część umowy.

B. Przygotowanie materiałów do druku na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego projektu billboardu oraz druk billboardów wg następujących parametrów:

format: 5,04 x 2,38 m (12,00 m2)
liczba billboardów: 96 szt. (łącznie 1.152,00 m2)
materiał: papier billboardowy typu Blue Back Side 120g/m2
kolor: pełny kolor

2. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do wynajmu osiemdziesięciu nośników reklamowych, wyklejenia i ekspozycji billboardów promujących IX Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego zgodnie z wybraną przez Zamawiającego listą lokalizacji nośników reklamowych typu billboard w terminie: 16-31 maja 2007 r. ? wyklejenie billboardów nastąpi nie później niż do godz. 24.00 dnia 17 maja 2007 r.

3. Wadium: nie jest wymagane.

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.mik.krakow.pl, SIWZ może zostać również przesłana lub można odebrać ją osobiście w siedzibie Zamawiającego po złożeniu pisemnego wniosku faksem lub pocztą elektroniczną. Specyfikacja jest bezpłatna.

5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Anna Jamrozik, tel. 012 422 18 84, fax 012 422 55 62 w godz. 10-16; e-mail:

6. Oferty należy składać w sekretariacie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, ul. Karmelicka 27, do dnia:16 marca 2007 r., do godz. 11.30.

7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia: 16 marca 2007 r., o godz. 12.00.

8. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji i w art. 22 ust. 1 oraz nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

9. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena: 100%.

Rozstrzygnięcie

Kraków, dnia 20 marca 2007 r.

Nr postępowania ZP/MIK/02/2007

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Małopolski Instytut Kultury prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wynajem nośników reklamowych typu billboard oraz druk billboardów w ramach kampanii promocyjnej IX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego; w trybie przetargu nieograniczonego – informuje, że przetarg został rozstrzygnięty.Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.) została wybrana oferta firmy:Media Billboards Sp. z o.o., ul. Wolności 46/7, 30-661 Kraków
z ceną: 34.464,00 zł netto
42.046,08 zł brutto

Oferta zawiera najniższa cenę – jedyne kryterium oceny ofert.
W postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca, ani odrzucona żadna oferta.