Plan zamówień publicznych 2020

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie działając zgodnie z dyspozycją art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z przedłożeniem w dniu 24 stycznia 2020 roku do Organizatora Planu finansowego, sporządzonego na podstawie przyznanej przez Zarząd Województwa Małopolskiego dotacji dla Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, informuje, iż w 2020 roku przewiduje przeprowadzić następujące postępowania o udzielenie zamówienia podlegające przepisom ustawy Pzp.

Plan zamówień 2020