Druk wraz z naświetleniem okładki do insertu VII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych, Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177

PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 60 000 EUR
CPV – 78180000-2 USŁUGI W ZAKRESIE DRUKOWANIA GAZET
Numer postępowania: ZP / MIK / 05 / 2005

1) Przedmiot zamówienia: Druk wraz z naświetleniem (skład Zamawiającego) okładki do insertu VII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego o poniższych parametrach:

Format: 270 mm x 400 mm (po obcięciu)
Objętość: 4 strony
Nakład: 125 000 egzemplarzy
Papier: nie gorszy niż w klasie typu: Norset Classic 60 g
Kolor: 4 + 4
Oprawa: brak

2) Termin realizacji zamówienia: nie później niż 18 maja 2005 r.

3) Wadium: nie jest wymagane

4) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 42 lub może zostać przesłana po złożeniu wniosku faksem lub pocztą elektroniczną. Specyfikacja jest bezpłatna.

5) Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

Anna Jamrozik, tel. (12) 422 18 84, fax (12) 422 55 62
w godz. 9-16; e-mail:

6) Oferty należy składać w sekretariacie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 45, do dnia: 6 maja 2005 r., do godz. 11.30

7) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia: 6 maja 2005 r., do godz. 12.00 w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 42.

8) W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji i w art. 22 ust. 1 oraz nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz którzy pobrali materiały przetargowe.

9) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena: 100%

Kraków, 15 kwietnia 2005

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie uprzejmie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na druk wraz z naświetleniem okładki do insertu VII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostało zakończone.

W prowadzonym postępowaniu wybrano firmę:

AMAT DRUK Sp. z o.o.
ul. Życzliwa 10 97-300 Piotrków Trybunalski

Cena netto: 17.500,00 zł
Cena brutto: 21.350,00 zł

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym.