Druk wraz z naświetlaniem insertu „Muzeobranie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
prawo zamówień publicznych, Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177

PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 60 000 EUR
CPV – 78180000-2 USŁUGI W ZAKRESIE DRUKOWANIA GAZET
Numer postępowania: ZP / MIK / 08 / 2005

1) Przedmiot zamówienia:
Druk wraz z naświetlaniem (skład Zamawiającego) insertu (dodatku prasowego) „Muzeobranie” o poniższych parametrach:

objętość i format: 12 stron, każda w formacie 280 mm x 410 mm
nakład: 160 000 egzemplarzy
papier: biały offset mat 60 g
kolor: 4 + 4
szycie: 2 x drut 2) Wykonawca dostarcza wydrukowany insert pod wskazane przez Zamawiającego poniższe adresy, nie później niż dnia 8 września 2005 r. (Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewielkich zmian w podanych niżej nakładach – dokładne nakłady do poszczególnych miejsc zostaną podane przez Zamawiającego w umowie):

1. Gazeta Krakowska – Polskapresse Sp. z o.o. oddz. Prasa Krakowska,Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, nakład 76 000 egz.
2. Nowiny – Drukarnia Polska Sp. z o.o., ul. Centralna 51, 31-586 Kraków,nakład 3 500 egz.
3. Małopolski Instytut Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków,nakład 14 500 egz.
4. Gazeta Wyborcza – Agora Poligrafia Sp. z o.o., ul. Towarowa 4, 43-100 Tychy, nakład 56 000 egz.
5. Kronika Beskidzka – Agora Poligrafia Sp. z o.o., ul. Towarowa 4, 43-100 Tychy, nakład 10 000 egz.

3) Termin realizacji zamówienia:
Druk całości zamówienia nastąpi nie później niż w ciągu 4 dni od dostarczenia materiałów do druku przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością i dostarczyć pod i nie później niż do dnia 8 września 2005 r.
4) Wadium: nie jest wymagane

5) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 42 lub może zostać przesłana po złożeniu wniosku faksem lub pocztą elektroniczną. Specyfikacja jest bezpłatna.

6) Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

Anna Jamrozik, tel. (12) 422 18 84, fax (12) 422 55 62
w godz. 9-16; e-mail:

7) Oferty należy składać w sekretariacie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna), IV piętro pok. 45, do dnia: 10 sierpnia 2005, do godz. 13.30.

8) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia: 10 sierpnia 2005 r., o godz. 14.00 w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (oficyna).

9) W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji i w art. 22 ust. 1 oraz nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz którzy pobrali materiały przetargowe.

10) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena: 100%

Kraków, 12 lipca 2005

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie uprzejmie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na druk wraz z naświetleniem insertu „Muzeobranie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostało zakończone.

W prowadzonym postępowaniu wybrano firmę:
AGORA POLIGRAFIA Sp. z o.o
ul. Towarowa 4 43-100 Tychy

Cena netto: 30.416,96 zł
Cena brutto: 37.108,69zł

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym.