Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych.

Informacja o zawarciu umowy

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych

Postępowanie prowadzono w trybie: zapytania o cenę – art. 69-73 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2007 Nr 223 poz. 1655.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: wybrany Wykonawca przedstawił najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia przy spełnieniu warunków określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Nazwa i adres wykonawcy: Elektronika Sp. z o.o., ul. Józefa 26, 31-056 Kraków
Kody CPV:
30213300-8 – komputer biurkowy
30230000-0 – sprzęt związany z komputerami
30237410-6 – myszka komputerowa
30237460-1– klawiatury komputerowe
30231300-0 – monitory ekranowe
30232110-8 – drukarki laserowe
48210000 – oprogramowanie komputerowe
48822000-6 – serwery komputerowe

Kwota umowy: 121 904,84 zł (brutto)

Data zawarcia umowy: 30 października 2008 r.