Historyczna inspiracja

Działalność gospodarcza pańszczyźnianych chłopów, żyjących w XVIII wieku na terenach miasta Andrychowa (wówczas ośrodka wiejskiego), stała się inspiracją do stworzenia gry „Chłopska Szkoła Biznesu”. Chłopi z ośrodka andrychowskiego wyspecjalizowali się w wytwarzaniu lnianych płócien i jeszcze przed rewolucją przemysłową tworzyli sieci powiązań, wzajemnych zależności i kontaktów handlowych. Według źródeł pisanych z tamtego okresu, ponad 80% produkowanych materiałów było eksportowane zagranicę, m.in. do Barcelony, Marsylii, Stambułu czy Moskwy. W tym czasie nie było w Polsce innego ośrodka o tak rozległych kontaktach handlowych. Wielka skala produkcji i międzynarodowy zasięg handlu były możliwe dzięki współpracy pomiędzy okolicznymi chłopami-rzemieślnikami. Tworzyli oni tzw. kolegacje czy, jakbyśmy dziś powiedzieli, spółki handlowe. Skuteczna współpraca kolegów – chłopskich rzemieślników i kupców z Andrychowa, Inwałdu, Roczyn, Sułkowic, Targanic, Wieprza i Zagórnika przyczyniła się do dynamicznego rozwoju gospodarczego, którego efektem było utworzenie w 1767 roku miasta Andrychowa na mocy przywileju królewskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Mechanizmy współpracy i konkurencji andrychowskich przedsiębiorców były inspiracją do opracowania zasad i celów gry, która wymaga od graczy podejmowania własnej inicjatywy i nawiązywania kontaktów handlowych z innymi uczestnikami rozgrywki.

Współpraca w ośrodku andrychowskim – „W gronie siła”

Bibliografia:
(Książki dostępne w Andrychowie w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej)

Albin Jura, Drelichy andrychowskie. Karta z dziejów przemysłu i handlu wyrobami tkackimi w Polsce, Gebethner i Wolff, Warszawa 1925.

Mariusz Kulczykowski, Andrychowski ośrodek płócienniczy w XVIII i XIX wieku, PAN, Wrocław 1972.

Mariusz Kulczykowski, Dwa Wieki miasta Andrychowa (1767–1967), Komitet Obchodu 200-lecia miasta Andrychowa, Kraków 1967.

Mariusz Kulczykowski, Chłopskie tkactwo bawełniane w ośrodku andrychowskim w XIX wieku, PAN, Wrocław 1976.

Andrzej Zwoliński, Miasto Ankwiczów, Rada Miejska w 225-lecie miasta Andrychowa, Kraków 1993.