Aktualności

Nowe projekty MIK otrzymały dofinansowanie z programów Ministra Kultury

W 2014 r. Małopolski Instytut Kultury będzie realizował dwa nowe projekty, na które otrzymał granty z MKiDN.
W ramach programu „Obserwatorium Kultury” wsparcie otrzymał projekt „Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce”, zakładający przeprowadzenie debaty eksperckiej i badań pilotażowych na temat zakresu i celów gromadzenia danych o systemie instytucji kultury w Polsce. Głównym produktem przedsięwzięcia będzie raport zawierający zestaw rekomendacji dot. reorganizacji systemu gromadzenia danych o instytucjach kultury.

Z kolei z programu „Edukacja medialna i informacyjna” dofinansowany zostanie projekt „Maszynownia. Zasilanie kultury”. Będzie on obejmować cykl zajęć teoretycznych i praktycznych przeznaczonych dla młodych ludzi zainteresowanych działalnością na rzecz kultury. Udział w projekcie umożliwi im m.in. sprawne i skuteczne wykorzystywanie nowych mediów w komunikacji.