Aktualności

Nabór wniosków w konkursach „Mecenat Małopolski”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił dwa konkursy na działania w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

  1. „Mecenat Małopolski plus” na lata 2014-2015 – mogą wziąć w nim udział organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, planujące wieloletnie, cykliczne (realizowane co najmniej od 3 lat lub 3 edycji) przedsięwzięcia z zakresu kultury i sztuki. Program zakłada wspieranie przedsięwzięć mających stałe miejsce w kalendarium małopolskich wydarzeń kulturalnych i charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i artystycznym.

  Do konkursu mogą być składane oferty zadań realizowanych w okresie dwuletnim, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 01.01.2014 r., a kończyć się będą nie później niż 31.12.2015 r. Ze środków dotacji będą mogły być pokrywane koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy z Województwem Małopolskim.
  Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach konkursu środki finansowe do łącznej kwoty 2 000 000 zł (dwóch milionów złotych), w równym podziale na lata 2014 i 2015.

  Minimalny koszt całkowity realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty nie może być mniejszy niż 150 000 zł. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może przekroczyć 50%.

  Termin składania ofert do udziału w konkursie upływa w dniu 3 stycznia 2014 r., liczy się data wpływu oferty do urzędu.

  Szczegóły na: www.malopolskie.pl

  2. „Mecenat Małopolski” na 2014 rok – zgłaszać się do niego mogą organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów, które zrealizują w dobrej jakości i z najwyższą starannością projekty w dziedzinie kultury i sztuki oraz poszerzą ofertę kulturalną regionu.

  Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą najwcześniej 1 stycznia 2014 roku i będą się kończyć najpóźniej 10 grudnia 2014 roku. Na realizację wybranych w konkursie ofert Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył dwa miliony złotych.
  Termin składania ofert do udziału w konkursie upływa w dniu 10 stycznia 2014 roku, liczy się data wpływu oferty do urzędu.

  Szczegóły na: www.malopolskie.pl