Małopolski Instytut Kultury (MIK) w Krakowie, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 (12) 422 18 84; NIP: 675 000 44 88 informuje, że w postępowaniu nr ZOA-21-261-2/18 na świadczenie usług transportu sprzętu do digitalizacji Regionalnej Pracowni Digitalizacji MIK przy realizacji projektu „Wirtualna Małopolska” realizowanego przez Zamawiającego (Małopolski Instytut Kultury w Krakowie), dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, najkorzystniejszą ofertę w kryterium cena – 60% oraz w kryterium czas reakcji 40% złożył Pan Paweł Sorka prowadzący działalność gospodarczą pn: Paweł Sorka BPS, ul. Lubomirskiego 7A/4, 31-509 Kraków.

Zaoferowana cena – 71 400,00 zł brutto

Czas reakcji – 4 godziny.

Zamówienie zostało udzielone dnia 15 marca 2018 roku