Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem „Wyzwania Małopolski w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Podejście strategiczne” opracowanym na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przez Stanisławę Golinowską.

Podstawowym wyzwaniem dla polskich regionów na początku XXI wieku jest optymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju, zwiększenia konkurencyjności gospodarki i spójności zarówno w wymiarze społeczno – gospodarczym jak i przestrzennym, ale także sprostanie wyzwaniom globalnym, do których w pierwszym rzędzie należy starzenie się populacji. Proces starzenia się jest procesem powszechnym, nieuniknionym i nieodwracalnym w perspektywie około trzech pokoleń. Wywołany został zmniejszającą się dzietnością oraz spadkiem umieralności, prowadzącej do wydłużenia przeciętnego trwania życia.
Zwrócenie uwagi na konsekwencje gospodarcze starzenia się populacji w sposób aktywny i pozytywny nawiązuje do koncepcji tzw. srebrnej gospodarki (silver economy). Jej cechy i kierunki rozwoju zostały przedstawione przez grupę ekspertów i przyjęte jako tzw. Bońska Deklaracja, wskazując, że aktywne przygotowanie gospodarki do nowych proporcji demograficznych jest szansą na poprawę jakości życia, wzrost ekonomiczny i konkurencyjną Europę (Bonn Declaration for the Silver Economy as an Opportunity for Quality of Life, Economic Growth and Competitiveness in Europe).
(źródło: Wstęp do publikacji Wyzwania Małopolski w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Podejście strategiczne)

Dla sektora kultury istotne są dwa rozdziały tego opracowania:

  • POTENCJAŁ EDUKACYJNY I SPOŁECZNY MAŁOPOLSKI
  • POTENCJAŁ KULTURALNY I TURYSTYCZNY MAŁOPOLSKI

Można w nich znaleźć analizy obecnych działań skierowanych na wsparcie szeroko rozumianej aktywności kulturalnej osób starszych, przykłady dobrych praktyk w tym zakresie, jak i rekomendacje zmian wspierających wdrożenie proponowanego podejścia strategicznego.

Duże znaczenie dla uczestnictwa w kulturze osób starszych ma wielofunkcyjność instytucji kultury , tak, aby w jednym miejscu można było nie tylko uczestniczyć w jakimś wydarzeniu, ale też zdobyć potrzebną informację, dzięki dostępowi do Internetu, wypożyczyć, kupić lub przejrzeć w czytelni książkę czy czasopismo oraz zjeść zdrowy i smaczny posiłek. (źródło: Wyzwania Małopolski w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Podejście strategiczne)

[field name=multimedia]
Przykłady rekomendacji dla sektora kultury:

  • Opracowanie dokumentu strategiczno – programowego w zakresie rozwoju zasobów kultury i turystyki w Małopolsce w zgodzie z koncepcją srebrnej gospodarki, uwzględniającej zwiększone korzystanie i uczestnictwo starszych grup odbiorców kultury, turystów, pielgrzymów oraz osób odwiedzających region z innego powodu.
  • Wprowadzanie do planów i programów rozwoju regionalnego w każdej dziedzinie perspektywy zróżnicowania potrzeb i popytu ze względu na wiek.
  • Sformułowanie zasad polityki regionalnej w dziedzinie kultury oraz turystyki wobec obszarów słabiej rozwiniętych, a posiadających znaczny potencjał dla rozwoju srebrnej gospodarki. Wykorzystanie w tym celu środków UE, składanie ofert lokalizacji przedsięwzięć biznesowych, ukierunkowywanie alokacji środków publicznych.
  • Opracowanie programu dofinansowywania uczestnictwa w kulturze wybranych grup ludności w celu poprawy dostępności do kultury wysokiej i powszechnej, przy jednoczesnym redukowaniu kosztów uczestnictwa w kulturze. Tendencja ta winna korespondować z polityką mecenatu nad kulturą w celu wzmocnienia atrakcyjności oferty kulturalnej adresowanej także do osób starszych.
  • Stworzenie platformy koordynującej (prowadzącej) działalność wspierającą edukację i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej, upowszechniania metod nowoczesnego zarządzania w kulturze oraz doskonalenia zawodowego kadr kultury np. w formie kursów, cyklicznie organizowanych spotkań seminaryjno-szkoleniowych, stworzenia forum wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk.

Więcej w publikacji.