W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytetu XI pn. Kultura i dziedzictwo kulturowe finansowane są projekty, których celem jest wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. W ramach priorytetu wyróżniono trzy osie wsparcia:

  • Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
  • Poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz zwiększenie dostępu do kultury
  • Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego

W ramach priorytetu przewiduje się komplementarne wsparcie rozbudowy i modernizacji infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz ochronę dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim i światowym, w tym szczególnie zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO oraz uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. (źródło: www.poiis.mkidn.gov.pl)

Do dnia 29 marca 2013 r. zostało podpisanych 79 umów na dofinansowanie na łączną kwotę 3 mld 861 mln zł. w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 mld 251 mln zł. W dwóch województwach (Mazowieckim i Dolnośląskim) alokacja ta wyniosła 1 mld 600 mln zł, co stanowi około 40% wartości zainwestowanych środków. Dwa województwa (Lubuskie i Zachodniopomorskie) w ogóle nie mają projektów realizowanych z tego priorytetu. Przeważająca część projektów została zrealizowana w stolicach regionów (szczególnie mocno widać to w Mazowieckim i Dolnośląskim), na tym tle dobrze prezentuje się Małopolska, gdzie kwoty rozłożyły się po połowie. Największe dofinansowanie otrzymał Wrocław, a w następnej kolejności Warszawa.
[field name=multimedia]