Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego do udziału w II edycji otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski”.
Na realizację zadań w dziedzinie kultury w ramach II edycji otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski” Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 800 000 zł na wsparcie finansowe zadań wybranych w ramach II edycji konkursu. Termin składania ofert do udziału w konkursie upływa w dniu 24.04.2012 r. (liczy się data wpływu oferty do urzędu). Minimalny koszt całkowity realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty nie może być mniejszy niż 15 000 zł. Maksymalna wysokość udzielonej dotacji dla jednego zadania wynosi 50 000 zł.
(źródło: malopolskie.pl)