Zapraszamy do zapoznania się z tabelą prezentującą kluczowe działania i przedsięwzięcia w obszarze kultury zawarte w projektach programów strategicznych:

  • Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego
  • Regionalna Strategia Innowacji
  • Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy


Programy strategiczne to dziewięć dokumentów opracowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego, porządkujących i wyznaczających kluczowe priorytety rozwoju regionu, którym przyporządkowane są konkretne przedsięwzięcia i projekty, które będą realizowane w latach 2014-2020. Bardzo istotne jest to, że w dokumencie znajdują się nie tylko, przedsięwzięcia realizowane w ramach struktur samorządu regionalnego, ale również kluczowe projekty realizowane przez inne podmioty – począwszy od szczebla krajowego aż po lokalny. W zamierzeniu twórców dokumenty te będą operacyjnymi „systemami” do zarządzania priorytetowymi przedsięwzięciami. Dokumentom ma towarzyszyć infrastruktura informatyczna, zespoły koordynacyjne i zadaniowe, schemat zarządzania na poziomie regionalnym. Warto zwrócić uwagę, że każdy projekt ma swojego lidera lub operatora/koordynatora oraz wskazane źródła finansowania.
Dla przykładu MIK ma być zaangażowany jako centrum kompetencyjne (i jako realizator) w cztery projekty:

  • Małopolskie Dni Dziedzictwa kulturowego
  • Dom Kultury Plus
  • Heritage Network _ Międzyregionalne Forum Partnerstwa
  • Rozwój treści cyfrowych (Regionalna Pracownia Dygitalizacji)

Największym wyzwaniem dla Samorządu Województwa Małopolskiego jest obecnie stworzenie systemu koordynacji i zarządzania programami (obejmującymi dziesiątki zaangażowanych podmiotów, planowanych konsorcjów, partnerstw projektowych) oraz opracowanie i wdrożenie systemu finansowania tych działań. Obecnie trwają intensywne prace nad przyjęciem Kontraktu Terytorialnego (ustali on finansowanie projektów kluczowych dla rozwoju całego kraju realizowanych w regionie ze środków rządowych oraz unijnych w ramach Krajowych Programów Operacyjnych) oraz Założeń do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (ustalą one kwestie priorytetów i alokacji w ramach regionalnego programu operacyjnego).
W prezentowanej tabeli, obok nazw przedsięwzięć, kwestii koordynacji, mechanizmów interwencji zawarta jest też informacja o tym, które przedsięwzięcia mogą trafić do Kontraktu Terytorialnego oraz jakie działania wpisują się w Nowe MRPO 2014-2020. Proszę pamiętać, że niniejszy materiał ma charakter poglądowy, a kształt tych dokumentów może ulec zmianom.
[field name=multimedia]
Dokument do ściągnięcia w formacie PDF