W ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa w maju swoje prace zainaugurował zespół odpowiedzialny za „Obszar strategiczny E – Kultura i dziedzictwo kulturowe”. Dotychczas odbyły się dwa spotkania konsultacyjne z udziałem zaproszonych ekspertów i reprezentantów środowisk kultury w mieście. Za opracowanie tej części strategii odpowiedzialny jest dr hab. Łukasz Gaweł z Instytutu Kultury UJ. Warto zapoznać się tekstem Gawła dotyczącym rozwoju Krakowa w kontekście kultury, dziedzictwa i krajobrazu kulturowego pt. Rozwój turystyki a polityka zrównoważonego rozwoju miast historycznych (na przykładzie Krakowa).
Efektem pierwszego spotkania jest propozycja celów operacyjnych oraz zadań do realizacji:
Cel Strategiczny: Pełne wykorzystanie potencjału kulturowego dla budowy nowoczesnej metropolii
I. Sprawny System Zarządzania Kulturą

 • Program wsparcia kultury nieinstytucjonalnej i niestandardowych form aktywności kulturalnej;
 • Stworzenie zintegrowanego systemu dostępu do kultury (wprowadzenie miejskiej karty kultury);
 • Budowa zintegrowanego systemu informacji i koordynacji wydarzeń kulturalnych (na poziomie organizatorów i odbiorców);
 • Koordynacja działań społecznych rad eksperckich o zwiększonych kompetencjach;
 • Konkretyzacja misji poszczególnych instytucji (katalog zadań obligatoryjnych);
 • Stworzenie katalogu kluczowych imprez i produktów kulturowych.

II. Wysokie kompetencje kulturalne mieszkańców

 • Wprowadzenie obligatoryjnych elementów regionalnej edukacji kulturalnej do programów szkolnych;
 • Stworzenie zintegrowanego systemu domów kultury;
 • Program wsparcia inicjatyw dotyczących edukacji kulturalnej realizowanych we współpracy różnych sektorów;
 • Program promocji czytelnictwa.

III. Różnorodna oferta kulturalna

 • Rozwój i promocja markowych produktów kulturowych;
 • Kreowanie i animowanie publicznych przestrzeni kulturowych (Nowa Huta, Podgórze, Zabłocie, Twierdza Kraków, Kampus UJ);
 • Wykreowanie cyklicznego święta kultury miasta;
 • Program ochrony i promocji dziedzictwa niematerialnego.

W pracę nad tym obszarem tematycznym obok społecznych ekspertów uczestniczących w spotkaniach konsultacyjnych zaangażowana jest również Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury.