Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
MAŁOPOLSKIEGO INSTYTUTU KULTURY W KRAKOWIE
(dalej: Regulamin)

Słownik pojęć z Regulaminu:

 1. „Sprzedawca” – Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, siedziba: ul. 28 Lipca 1943 nr 17C, 30-233 Kraków, NIP 675 000 44 88, REGON: 000 278 267, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Małopolskiego pod numerem RIK 7/99, zwany też w Regulaminie „MIK”.
 2. „Sklep” – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: www.e-sklep.mik.krakow.pl, e-mail: sklep@mik.krakow.pl, kontakt telefoniczny: +48 12 422 18 84 wew. 11 – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00.
 3. „Produkty” – towary, które oferowane są przez Sprzedawcę w Sklepie.
 4. „Kupujący” – osoba fizyczna (w tym Konsument oraz Przedsiębiorca o statusie Konsumenta), osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która realizuje procedurę zakupu w Sklepie i akceptuje jego Regulamin.
 5. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z MIK czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. „Przedsiębiorca o statusie Konsumenta” – osoba fizyczna zawierająca umowę na podstawie niniejszego Regulaminu, która jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy będzie wynikać, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; w związku z powyższym do Przedsiębiorcy o statusie Konsumenta, zgodnie z przepisem art. 3855 Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy dotyczące konsumenta określone w art. 3851 Kodeksu cywilnego do art. 3853 Kodeksu cywilnego, a także zgodnie z przepisem art. 38a ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 287, dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”) – przepisy zawarte w rozdziale 4 Ustawy o prawach konsumenta, pod nazwą: „Prawo odstąpienia od umowy”.
 7. „Regulamin” – regulamin Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 
 8. „Zamówienie” – ogół Produktów umieszczonych przez Kupującego w koszyku.
 9. „Świadczenie usług drogą elektroniczną” – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 10. „Umowa Sprzedaży” – umowa, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Produktu (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie), zależnie od rodzaju złożonego zamówienia, a także do wydania Kupującemu Produktu, natomiast Kupujący zobowiązuje się do odebrania danego Produktu i do zapłaty ceny (zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego); przy czym w zakresie, w jakim Kupujący nabywa Produkt w formie elektronicznej – wówczas dochodzi również (obok Umowy Sprzedaży) do zawarcia (pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), zgodnie z którym przez treść cyfrową należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 11. „Operator Płatności” – spółka pod firmą: Blue Media SA z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, kod 81-718, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013.

Informacje ogólne
§ 1.

 1. Wszystkie ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w PLN i nie zawierają kosztów ich wysyłki.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Produktów, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Obecność Produktu w ofercie Sklepu nie oznacza gwarancji jego dostępności, a co za tym idzie realizacji Zamówienia.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Sprzedawcą zgodnie z prawem polskim oraz w języku polskim.
 4. Sprzedaż promocyjna Produktów, jak również wyprzedaż realizowane są do momentu wyczerpania zapasów Produktów objętych promocją lub wyprzedażą.

Realizacja zamówienia i formy płatności
§ 2.

 1. Zamówienia należy składać przez Sklep, dodając Produkty do koszyka, a następnie wypełniając i wysyłając formularz zawierający dane Kupującego niezbędne do realizacji Zamówienia i jego wysyłki.
 2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, w tym warunków oraz kosztów dostawy Zamówienia.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje Zamówienie do realizacji. Umowa sprzedaży (a w odniesieniu do Produktów nabywanych w formie elektronicznej również – obok umowy sprzedaży – umowa o dostarczanie treści cyfrowych, do której zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy odnoszące się do Umowy sprzedaży) zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego na adres e-mail wskazany przez Kupującego informacji zawierającej podsumowanie Zamówienia i potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego Produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Kupującego.
 4. W celu złożenia Zamówienia z wysyłką zagraniczną należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie ze Sklepem.
 5. Realizacja Zamówienia następuje według kolejności otrzymanych przez Sprzedawcę Zamówień.
 6. Formularz z nieprawidłowymi danymi Kupującego lub nieprawidłowo wypełniony uniemożliwi realizację Zamówienia.
 7. Kupujący może wprowadzić zmiany w Zamówieniu, ale tylko do momentu przekazania go do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem mailowo: sklep@mik.krakow.pl lub telefonicznie: +48 12 422 18 84 wew. 11.
 8. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona w całości niezwłocznie, nie później niż do 5 dni roboczych od dnia przesłania przez Sprzedawcę na adres e-mail wskazany przez Kupującego informacji zawierającej podsumowanie Zamówienia i potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji. 
 9. Nieopłacenie zamówienia w ww. terminie zostanie uznane za odstąpienie Kupującego od Umowy Sprzedaży i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane. 
 10. W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z ust. 9 powyżej, nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca nie może zagwarantować, że wybrane pierwotnie Produkty będą wciąż dostępne. W przypadku, gdy wpłacone pieniądze wpłynęły po terminie określonym zgodnie z ust. 8 powyżej, Kupującemu przysługiwać będzie jedynie zwrot wpłaconych środków.
 11. Wysyłka Zamówienia następuje w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od następnego dnia po dniu wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy. Kupujący nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane.
 12. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innych dostawców usług pocztowych.
 13. Koszt dostawy Zamówienia jest w całości pokrywany przez Kupującego.
 14. Kupujący może odebrać Zamówienie osobiście w siedzibie Sprzedawcy, odbiór osobisty jest bezpłatny (po dokonaniu przedpłaty).
 15. Wszystkie transakcje są realizowane w PLN.
 16. Formy płatności:
  • PRZELEW na konto Sprzedawcy: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, siedziba: ul. 28 Lipca 1943 nr 17C, 30-233 Kraków, Alior Bank SA nr konta: 74 2490 0005 0000 4600 5362 4186,
  • PRZELEW online,
  • BLIK.
 17. W przypadku płatności przelewem online lub BLIK-iem podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Operator Płatności. Regulaminy świadczenia usług przez Operatora Płatności znajdują się pod linkami: https://pomoc.bluemedia.pl/dokumenty, https://pomoc.bluemedia.pl/storage/pdf/regulamin_platnosci_-automatycznych_bluemedia_20210108.pdf.
 18. Kupujący może uzyskać fakturę dokumentującą sprzedaż Produktu, przy czym:
  1. Konsument, to jest osoba, która nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatnikiem podatku od wartości dodanej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm., dalej: „Ustawa o VAT”), może wnioskować o wystawienie Faktury na etapie składania zamówienia lub w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym Konsument otrzymał Produkt. Wniosek w tym zakresie powinien zostać przesłany na następujący adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: instytut@mik.krakow.pl.
  2. Podatnik podatku od towarów i usług lub podatnik podatku od wartości dodanej (w rozumieniu Ustawy o VAT, w tym Przedsiębiorca o statusie Konsumenta) jest zobowiązany podać swoje dane niezbędne do wystawienia Faktury oraz numer, za pomocą którego powyższy podmiot jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, co powinno nastąpić w momencie składania zamówienia; bowiem zgodnie z przepisem art. 106b ust. 5 Ustawy o VAT: późniejsze uzupełnienie tych danych i otrzymanie faktury VAT ze wskazanym numerem identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika nie będzie możliwe.
 19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia lub opóźnienie dostawy wynikające z błędnego lub niepełnego adresu podanego przez Kupującego.
 20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie czasu dostawy wynikające z przyczyn leżących po stronie Poczty Polskiej lub innych dostawców usług pocztowych.

Koszty wysyłki
§ 3.

 1. Informacja o wysokości kosztów wysyłki na terenie Polski jest podana po dodaniu Produktu do koszyka. Przy zamówieniu kilku Produktów koszt wysyłki kalkulowany jest dla wszystkich Produktów łącznie.
 2. Sklep wysyła Produkty za granicę jedynie po wcześniejszej płatności przelewem na konto Sprzedawcy. W przypadku wysyłki Zamówień poza granice Polski koszty dostawy ustalane są indywidualnie.
 3. Kupujący krajową prenumeratę czasopisma „Autoportret” nie ponoszą kosztów wysyłki zaprenumerowanych numerów.

Reklamacje i zwroty
§ 4.

 1. Kupujący może złożyć reklamację zakupionego Produktu w formie elektronicznej na adres sklep@mik.krakow.pl lub przesyłką pocztową (listem poleconym, koszt ponosi Kupujący) na adres Sprzedawcy wskazany w pkcie 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Kupujący zobowiązany jest zawrzeć w opisie reklamacji informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w tym w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie przenośnych urządzeń elektronicznych, z których korzysta Kupujący, umożliwiających prawidłowe korzystanie z Produktów zakupionych w formie elektronicznej.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 5. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 7. Sprzedawca powiadomi Kupującego o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres podany w pisemnym zgłoszeniu reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternastu dni), uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Produktu do Sprzedawcy zostaną zwrócone Kupującemu przelewem na konto bankowe po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Odstąpienie od umowy
§ 5.

 1. Kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 
  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, 
  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 3. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Do zachowania terminu wystarczy złożenie Sprzedawcy przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 
  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone np.:
  1. pisemnie na adres Sprzedawcy;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mik.krakow.pl;
  3. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 1. Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 2. Kupujący będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 3. Kupujący będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 10.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący Konsumentem, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego będącego Konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Kupującego.
 9. Na zwrócony Produkt, na który wcześniej wystawiono fakturę VAT, Sprzedawca wystawia fakturę korygującą VAT i przesyła ją Kupującemu w oryginale i kopii. Kupujący jest zobowiązany odesłać podpisaną kopię faktury korygującej VAT.
 10. Przesyłki odsyłane do Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
§ 6.

 1. Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, czyli „MIK”, ma siedzibę w Krakowie, przy ul. 28 Lipca 1943 nr 17C, 30-233. Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Informacji na ten temat udziela Tomasz Włodarski. Pełni on funkcję Inspektora Danych Osobowych, w skrócie IOD. Można się z nim skontaktować telefonicznie pod numerem: +48 533 310 438 lub napisać wiadomość e-mail na adres: iod@mik.krakow.pl.
 2. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie artykułu 6, ustęp 1, litera b) ogólnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Przetwarzamy je w celu realizacji umowy pomiędzy MIK a Państwem, czyli zakupu poprzez stronę mik.krakow.pl/sklep.
 3. Zbieramy tylko te dane osobowe, które potrzebne są nam do zrealizowania i udokumentowania umowy sprzedaży. Pliki Cookies oraz pamięć localStorage w przeglądarce Kupującego w trakcie korzystania ze Sklepu przechowują jedynie identyfikator sesji oraz koszyka – ciąg znaków niezawierający żadnych danych osobowych. Identyfikator ten służy wyłącznie do łączenia użytkownika z danymi przechowywanymi w zabezpieczonej bazie danych serwera. Te zabezpieczone dane to dane podawane w trakcie składania Zamówienia, czyli informacje o wybranym Zamówieniu oraz dane kontaktowe służące realizacji Zamówienia. Identyfikator sesji i koszyka w Cookies i localStorage nie jest dostępny dla innych podmiotów lub stron internetowych. Dane Zamówienia przechowywane są w bazie danych na serwerze Sprzedawcy, w infrastrukturze sieciowej, za której bezpieczeństwo odpowiedzialny jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 4. Po zakończeniu działania dane osobowe są przetrzymywanie jedynie w celach archiwizacyjnych i administracyjno-księgowych, z dostępem dla uprawnionych organów kontrolnych.
 5. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich zmiany lub poprawiania. W tym celu prosimy o kontakt z IOD.
 6. W MIK korzystamy z aplikacji zakupionych w pakiecie Google Workspace. Pomagają nam one komunikować się z Państwem i gromadzić dane w bazy danych. Ponieważ jest to usługa chmurowa, dane mogą być przechowywane na serwerach firmy Google Ireland Ltd., która dostarcza nam te rozwiązania techniczne.
 7. Jeśli mają Państwo wątpliwości, prosimy o kontakt, a w przypadku dalszych zastrzeżeń mogą też Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe
§ 7.

 1. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć z postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy rzeczowo oraz miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych prowadzących działalność z zakresu ochrony konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_ adresy.php.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniany nieodpłatnie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia. Tekst Regulaminu może być wydrukowany oraz utrwalony przez Kupującego.
 3. Wszelkie pytania, uwagi i informacje dotyczące zakupów w Sklepie prosimy kierować: pod adres e-mail: sklep@mik.krakow.pl, telefonicznie: +48 12 422 18 84 wew. 11 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00) lub pisemnie: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, siedziba: ul. 28 Lipca 1943 nr 17C, 30-233 Kraków.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów zawartych z Kupującymi będącymi Konsumentami mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 344 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 287 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów zawartych z Kupującymi będącymi Przedsiębiorcami w rozumieniu odrębnych przepisów mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 344 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR ma na celu ułatwienie niezależnego, bezstronnego, przejrzystego, skutecznego, szybkiego i sprawiedliwego pozasądowego rozstrzygania przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.
 7. Możliwe są zmiany Regulaminu przez MIK, dokonane z ważnych przyczyn, takich jak:
  1. zmiany w Sklepie, w tym wprowadzenie nowych funkcjonalności lub wynikające z dodania nowych usług, a także zmiany wymogów technicznych;
  2. dodanie lub zmiana usług świadczonych przez MIK lub oferowanych Produktów;
  3. chęć poprawy jakości obsługi Kupujących i ułatwienia im korzystania ze Sklepu;
  4. bezpieczeństwo Sklepu i dostępnych funkcjonalności, w szczególności procesu nabywania Produktów oraz przeciwdziałanie nadużyciom i korzystaniu z Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa;
  5. konieczność zmiany lub dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, a także decyzji, nakazów, orzeczeń, interpretacji lub innych postanowień organów publicznych;
  6. konieczność doprecyzowania lub wyjaśnienia postanowień Regulaminu;
  7. zmiana danych lub innych informacji związanych z MIK.
 8. Zmiany do Regulaminu, wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Użytkownikom na stronie internetowej: mik.krakow.pl/sklep, przy czym do złożonych zamówień na Produkty zastosowanie mają postanowienia Regulaminu w brzmieniu zaakceptowanym w momencie składania zamówienia.
 9. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, które odnoszą się do zawierania i rozwiązywania umów zawieranych na jego podstawie, a także trybu postępowania reklamacyjnego, obowiązują również odpowiednio w zakresie, w jakim umowy zawierane na podstawie Regulaminu są umowami o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Załącznik do regulaminu:
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (PDF)