Opis projektu „Wirtualne Muzea Małopolski”

I. Opis projektu „Wirtualne Muzea Małopolski” – resume informacji

„Wirtualne Muzea Małopolski” to innowacyjny projekt, który zakłada:

  • utworzenie Regionalnej Pracowni Digitalizacji muzealiów z terenu województwa małopolskiego,
  • zdigitalizowanie 700 obiektów wybranych ze zbiorów 35 małopolskich muzeów,
  • utworzenie portalu, na którym scyfryzowane zbiory zostaną zaprezentowane w formie fotorealistycznych modeli 3D, wirtualnych wystaw i interaktywnych prezentacji.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz ze środków Województwa Małopolskiego.

II. Ramowy opis kluczowych obowiązków Zespołu ds. Digitalizacji 3D Regionalnej Pracowni Digitalizacji

Zespół odpowiada za osiągnięcie kluczowych produktów w projekcie – zdigitalizowanie 500 obiektów 3D z 35 muzeów Małopolski. Poprzez digitalizację należy rozumieć zbieranie danych bazowych (w tym chmur punktów), następnie obróbkę danych i przygotowanie ich do umieszczenia na portalu (wizualizacja obiektów) oraz zabezpieczenie danych źródłowych na intranecie portalu z możliwością późniejszego ich wykorzystania przez muzea i Województwo.

Do obowiązków zespołu będą należały m.in.:
1) przygotowanie stanowiska do digitalizacji,
2) przygotowanie systemu skanującego – kalibracja sprzętu jeżeli konieczna,
3) przygotowanie obiektu do skanowania,
4) modyfikacja stanowiska pod konkretny obiekt,
5) wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu,
6) skanowanie 3D obiektu, efektem którego jest uzyskanie chmur punktów danego obiektu,
7) wstępna obróbka danych (chmur punktów) uzyskanych podczas skanowania – weryfikacja ewentualnych luk w pomiarach,
8) przygotowanie modeli 3D (przejście od chmury punktów do siatki trójkątów),
9) korekta i uzupełnienie braków w powierzchni modelu (w wypadku braków możliwe dodatkowe skanowanie elementów lub modelowanie graficzne),
10) nałożenie i korekta tekstur powierzchni skanowanego obiektu,
11) przygotowanie ostatecznego i uproszczonego modelu do umieszczenia w bazie danych i prezentacjach muzealnych 3D (do wizualizacji na portalu). Jednocześnie dane zebrane podczas procesu skanowania (chmury punktów) będą archiwizowane na intranecie portalu i udostępnione muzeom.

Powyższe działania realizowane będą przez 7-osobowy Zespół ds. Digitalizacji 3D.

  • 5 członków Zespołu tworzyć będzie Zespół Mobilny, który będzie w terenie skanował wytypowane obiekty muzealne: 3 osoby ds. skanowania 3D + 1 osoba ds. dokumentacji fotograficznej oraz 1 osoba spośród grafików 3D (wymiennie).
    Zespół Mobilny będzie wykonywał swoje obowiązki w każdym z 35 muzeów objętych projektem. Możliwe to będzie dzięki specjalistycznemu samochodowi – mobilnemu laboratorium, w którym znajdować się będzie sprzęt specjalistyczny.
  • 2 członków Zespołu – grafików 3D (wymiennie) – pracować będzie w siedzibie Regionalnej Pracowni Digitalizacji w Krakowie. Do ich obowiązków będzie należało ostateczne modelowanie obiektów – grafika 3D, przygotowanie uproszczonych modeli (fotorealistycznych modeli 3D) do umieszczenia na portalu oraz zarchiwizowanie pełnych danych (chmur punktów) uzyskanych w trakcie procesu skanowania.