Organizator:
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie,
ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków,
tel.: +48 12 422 18 84

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (skan, fotokopia) prosimy przesłać na adres e-mail: szkolenia@mik.krakow.pl (temat: Być jak cicerone) w terminie do 10 listopada 2020 r. Przesłanie zgłoszenia oznacza zobowiązanie do wzięcia udziału w szkoleniu i zapłaty za zgłoszoną osobę.

zgłaszam się na szkolenie jako:


Instytucja delegująca
Dane do faktury
Dane do faktury
Oświadczenie dotyczące finansowania szkolenia
Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi szkolenia zawodowego i jest finansowane w całości ze środków publicznych, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 2433 z późn. zm.)
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, czyli MIK, ma siedzibę w Krakowie, przy ul. 28 Lipca 1943 17C, 30-233. Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Informacji na ten temat udziela Tomasz Włodarski. Pełni on rolę Inspektora Danych Osobowych, w skrócie IOD. Można się z nim skontaktować telefonicznie pod numerem: +48 533 310 438 lub napisać wiadomość e-mail na adres: iod@mik.krakow.pl. Państwa zwykłe dane, czyli adres e-mailowy, zebrane są w ramach zadania Działalność edukacyjna, prowadzonego przez MIK. Otrzymaliśmy je od Państwa lub zostały one w inny sposób upublicznione. Korzystamy z nich tylko w ramach działań programu i nie przekazujemy tego zbioru innym instytucjom. Swoje dane mogą Państwo sprawdzać, poprawiać, zmieniać lub usuwać. W tym celu prosimy o kontakt z IOD. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie artykułu 6., ustęp 1., litera c) ogólnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Działania, o których informujemy realizują statutową misję MIK w ramach obowiązku prowadzenia działalności kulturalnej. W MIK korzystamy z aplikacji zakupionych w pakiecie GSuite. Pomagają nam one komunikować się z Państwem i gromadzić dane w bazy danych. Ponieważ jest to usługa chmurowa, Państwa dane mogą być przechowywane na serwerach firmy Google Ireland Ltd., która dostarcza nam te rozwiązania techniczne. Jeśli mają Państwo wątpliwości, mogą też Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z fakturą pro-forma, na podstawie której należy dokonać przedpłaty za szkolenie, zostanie wysłane na podany przez uczestnika adres email.

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.

data
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, czyli MIK, ma siedzibę w Krakowie, przy ul. 28 Lipca 1943 17C, 30-233. Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Informacji na ten temat udziela Tomasz Włodarski. Pełni on rolę Inspektora Danych Osobowych, w skrócie IOD. Można się z nim skontaktować telefonicznie pod numerem: +48 533 310 438 lub napisać wiadomość e-mail na adres: iod@mik.krakow.pl. Państwa zwykłe dane, czyli adres e-mailowy, zebrane są w ramach zadania Działalność edukacyjna, prowadzonego przez MIK. Otrzymaliśmy je od Państwa lub zostały one w inny sposób upublicznione. Korzystamy z nich tylko w ramach działań programu i nie przekazujemy tego zbioru innym instytucjom. Swoje dane mogą Państwo sprawdzać, poprawiać, zmieniać lub usuwać. W tym celu prosimy o kontakt z IOD. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie artykułu 6., ustęp 1., litera c) ogólnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Działania, o których informujemy realizują statutową misję MIK w ramach obowiązku prowadzenia działalności kulturalnej. W MIK korzystamy z aplikacji zakupionych w pakiecie GSuite. Pomagają nam one komunikować się z Państwem i gromadzić dane w bazy danych. Ponieważ jest to usługa chmurowa, Państwa dane mogą być przechowywane na serwerach firmy Google Ireland Ltd., która dostarcza nam te rozwiązania techniczne. Jeśli mają Państwo wątpliwości, mogą też Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

data
podpis uczestnika