Przedmiotem zamówienia jest: druk, pakowanie i dostawa materiałów informacyjnych projektu „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”, nr POS.08.01.00-00-1016/16, realizowanego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury – oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

data zamieszczenia ogłoszenia: 17.05.2018

znak sprawy: ZOA-19-261-3/18

Informacja o udzieleniu zamówienia

data zamieszczenia: 29.06.2018