Zamówienia udzielane są w ramach projektu „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”, nr POIS.08.01.00-00-1061/16, realizowanego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury – oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

znak sprawy: 562215-N-2018

Informacja o wyborze oferty

data zamieszczenia: 06.07.2018

Informacje o udzieleniu zamówienia

data zamieszczenia: 19.07.2018